Άδειες για μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 122/2014 – ΦΕΚ A 196 – 23.09.2014

Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας

Αντικείμενο του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποτελεί ο καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που παρέχονται από εγκεκριμένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, για τη λήψη άδειας για την άσκηση αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας σε:

(α) Υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπως καθορίζονται στο π.δ. 112/2012.
(β) Χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, όπως καθορίζονται στο π.δ. 113/2012.
(γ) Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, όπως καθορίζονται στο π.δ. 114/2012.
(δ) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, ατμολέβητες, καθώς και εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, όπως καθορίζονται στο π.δ. 115/2012.
(ε) Ψυκτικές εγκαταστάσεις, όπως καθορίζονται στο π.δ. 1/2013.
(στ) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπως καθορίζονται στο π.δ. 108/2013.

Ειδικότερα καθορίζονται θέματα που αφορούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την αντικατάσταση της προϋπηρεσίας, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την έγκριση των φορέων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των εγκεκριμένων φορέων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1. «Φορέας επαγγελματικής κατάρτισης»: το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του άρθρου 17 παρ. 1 περίπτ. γ) του ν.4186/2013.

2. «Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης»: η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.3879/2010.

3. «Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης»: η βεβαίωση του άρθρου 25 παρ. 5 του ν.4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την περ.8 της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), που λαμβάνουν οι απόφοιτοι προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

4. «Ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης»: το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο δύναται να αντικαταστήσει προϋπηρεσία που απαιτείται για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του ν.3982/2011.

5. «Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης»: η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και η βεβαίωση συνάφειας του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πλήρες κείμενο του ΠΔ 122/2014