Νόμος 5092/2024 Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές

Νόμος 5092/2024ΦΕΚ τεύχος Α 33/04.03.2024
Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Προστατευόμενοι αιγιαλοί και παραλίες και αιγιαλοί και παραλίες κοινής προστασίας
Άρθρο 5 Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού
Άρθρο 6 Κοινόχρηστος χαρακτήρας και ιδιοκτησιακό καθεστώς αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και παλαιάς όχθης των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Άρθρο 7 Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση
Άρθρο 8 Γενικοί όροι και περιορισμοί στην παραχώρηση απλής χρήσης
Άρθρο 9 Τμήματα αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο
Άρθρο 12 Καταγγελία παραχώρησης απλής χρήσης
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις κατά τη λήξη της παραχώρησης
Άρθρο 14 Υποχρεώσεις δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 15 Λειτουργία Πλατφόρμας Παρακολούθησης και ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών
Άρθρο 17 Έλεγχοι
Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας – Διοικητικά μέτρα
Άρθρο 19 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 20 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 21 Αναλογική εφαρμογή για όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού και χώρους ζώνης λιμένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για τη διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 196 ν. 4389/2016
Άρθρο 26 Επέκταση εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 και παρ. 6 άρθρου 46 ν. 4413/2016
Άρθρο 27 Παραχώρηση ακινήτου για εργοταξιακό χώρο του έργου Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
Άρθρο 28 Καθoρισμός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Αλεξανδρούπολης

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 29 Αύξηση επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4659/2020
Άρθρο 30 Καταβολή των δόσεων του αυξημένου επιδόματος γέννησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020
Άρθρο 31 Αναδρομική καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη – Αναπροσαρμογή ύψους επιδόματος γέννησης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4659/2020
Άρθρο 33 Χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Προκαταβολή της επιδότησης – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 5006/2022
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη – Προκαταβολή της επιδότησης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 5006/2022
Άρθρο 35 Χρηματοδότηση προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015
Άρθρο 37 Μισθολογικές ρυθμίσεις για το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4940/2022
Άρθρο 38 Διαγραφή οφειλών από δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους
Άρθρο 39 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων – Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 4916/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4β στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 41 Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 42 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 43 Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 44 Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 45 Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ
Άρθρο 46 Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα – Προσθήκη άρθρου 133Α στον ν. 4001/2011 – Κατάργηση παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4001/2011
Άρθρο 47 Εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη κατά το διάστημα μέχρι την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα – Προσθήκη άρθρου 108Ε στον ν. 4001/2011
Άρθρο 48 Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη – Τροποποίηση δέκατου έβδομου άρθρου ν. 4618/2019
Άρθρο 49 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη – Τροποποίηση άρθρου 88 ν. 4602/2019
Άρθρο 50 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 5079/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 51 Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4647/2019
Άρθρο 52 Συγκοινωνιακό έργο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017
Άρθρο 53 Επιλογή και ορισμός διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 11 άρθρου δεύτερου ν. 3912/2011
Άρθρο 54 Κωλύματα διορισμού σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 3864/2010
Άρθρο 55 Παράταση αποσπάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Άρθρο 56 Χρόνος άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας – Ρύθμιση της μεταβίβασης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 151 ν. 5078/2023
Άρθρο 57 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025
Άρθρο 58 Ένδικο βοήθημα κατά αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας – Προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989
Άρθρο 59 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Άρθρο 60 Αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010
Άρθρο 61 Αριθμός θέσεων στάθμευσης στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ
Άρθρο 62 Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 3ιζ του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΑΡΘΡΟΥ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΡΘΡΟΥ 28

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5092/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 33/04.03.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης