Άδειες ταξί στην ΠΕ Έβρου

Άδειες ταξί στην ΠΕ Έβρου

Αριθμ.1942/17871 – ΦΕΚ Τεύχος Β 398/13.02.2019
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων  ανά έδρα-διοικητική μονάδα, καθώς και επιμερισμός αυτών των αδειών κυκλοφορίας ανά κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ-ΕΙΔ. ΜΕΤ.).




Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ. και Θ., μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]* Σi, όπως περιγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς, στον Πίνακα του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.