Άδειες ταξί στην ΠΕ Ημαθίας

Αριθμ. οικ. Δ.5.1.1/301297/15125 – ΦΕΚ B 1576 – 27.07.2015
Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων στην ΠΕ Ημαθίας ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012