Σύστημα πέδησης οχημάτων. Ταξινόμηση μεταχειρισμένων. Προδιαγραφές υγρών φρένων

Αριθμ. 74919/4049 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3974/12.12.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 (Β ́ 441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει.

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 28366/2098/06 (Β ́441/11-4-2006) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Απαγορεύεται n κυκλοφορία των οχημάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού  κυκλοφορίας που φέρει το όχημα κατά την έκδοση της παρούσας ως εξής:
i. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.
ii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.
iii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.
iν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.
ν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 430/2012  – ΦΕΚ Β 2988 – 22.11.2013
Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 430/2012 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11/02/2013 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε τις «Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών όλων των τύπων υγρών φρένων που χρησιμοποιούνται στο υδραυλικό σύστημα πέδησης οχημάτων, όπως επιβατικών αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσυκλετών, φορτηγών και ρυμουλκούμενων.

Άρθρο 2
Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών
1. Γενικές απαιτήσεις υγρών φρένων συστήματος πέδησης οχημάτων
Ο σκοπός των προϊόντων αυτών είναι η χρήση τους στο υδραυλικό σύστημα πέδησης οχημάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη πιθανότητα αστοχίας του συστήματος αυτού, λόγω κατασκευής ή χρήσης ακατάλληλων υγρών ή επιμολύνσεων.
Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον πρότυπο DOT Standard No. 116 -Motor vehicle brake fluids.(Department of Transportation U.S.A. (DOT))
Ειδικότερα προκειμένου να διατεθούν τα προϊόντα στην Ελληνική Αγορά ισχύουν τα παρακάτω:
2. Ενδείξεις συσκευασίας υγρών φρένων συστήματος πέδησης οχημάτων
Όλες οι ενδείξεις στη συσκευασία, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο S5.2 του προτύπου DOT No. 116 αναγράφονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα:
2.1 Στην παρ. S5.2.2.1 (b) του προτύπου DOT 116, η συσκευασία επισημαίνεται με έναν από τους τίτλους DOT 3, DOT 4, DOT 5.
Στην περίπτωση υγρών φρένων κατηγορίας DOT 5 επισημαίνεται επιπλέον «DOT 5 -ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΣΗ» ή «DOT 5 – ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΣΗ».
2.2 Στην παρ. S5.2.2.1 (c) του προτύπου DOT 116, το ελάχιστο σημείο βρασμού υγρού αναφέρεται και σε βαθμούς Κελσίου.
2.3 Στην παρ. S5.2.2.2 (e) του προτύπου DOT 116, η επισήμανση του περιεχομένου είναι η εξής:
«DOT… – ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» συμπληρώνοντας το κενό (τρεις τελείες) από μία από τις επόμενες ενδείξεις (όποια ισχύει) «3», «4», «5 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΣΗ» ή «5.1 ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΒΑΣΗ».
2.4 Στην παρ. S5.2.2.2 (f) του προτύπου DOT 116, το ελάχιστο σημείο βρασμού υγρού αναφέρεται και σε βαθμούς Κελσίου.
2.5 Στην παρ. S5.2.2.2 (g) του προτύπου DOT 116, οι φράσεις προειδοποίησης ασφάλειας αναγράφονται με κεφαλαία και πεζά γράμματα ως ακολούθως:
(1) ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ.
(2) ΔΙΑΤΗΡΗΤΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ. Επιμόλυνση με ρύπους, νερό, πετρελαϊκά προϊόντα ή άλλες ξένες ύλες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χαλάσει το σύστημα ή να χρειάζεται δαπανηρή επισκευή.
(3) ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.
(4) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. (Δεν είναι απαραίτητη η ένδειξη αυτή για δοχεία χωρητικότητας πάνω από 19 L).
2.6 Στην παρ. S5.2.2.3 (α) του προτύπου DOT 116, η επισήμανση του περιεχομένου είναι η εξής: «ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον 3mm.
2.7 Στην παρ. S5.2.2.3 (e) του προτύπου DOT 116, οι φράσεις προειδοποίησης ασφάλειας είναι με κεφαλαία και πεζά γράμματα ως ακολούθως:
(1) ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
(2) Το Ορυκτό Λάδι Υδραυλικού Συστήματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ με τα εξαρτήματα από ελαστικό των συστημάτων πέδησης που είναι φτιαγμένα για υγρά φρένων DOT.
(3) ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ. Επιμόλυνση με σκόνη ή άλλες ξένες ύλες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη του συστήματος ή την ανάγκη δαπανηρής επισκευής.
(4) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ KAΘAPΟ ΚΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ. ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. (Η τελευταία φράση δεν είναι απαραίτητη για δοχεία χωρητικότητας πάνω από 19 L).
2.8 Στη συσκευασία αναγράφεται η ποσότητα του περιεχομένου σε λίτρα.
2.9 Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν καταργούν ούτε τροποποιούν άλλες διατάξεις σχετικές με επισήμανση προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταβατική περίοδος
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως τρία έτη μετά την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν απαγορεύεται, ούτε περιορίζεται ούτε αποτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά υγρών φρένων οχημάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Υγρά φρένων οχημάτων, τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή και διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ ή στην Τουρκία, μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στην Ελλάδα, όταν έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, κανόνες ή και διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις των οχημάτων σχεδιασμένων να λειτουργούν με προϊόντα της κατηγορίας αυτής και που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφαση ΑΧΣ 2180/1981, ΦΕΚ43/Β/1982.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου Ι. Σιταράς.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.