Άδειες ταξί στην ΠΕ Κιλκίς

Άδειες ταξί στην ΠΕ Κιλκίς

Αριθμ. οικ.306176/7855 – ΦΕΚ B 2241 – 19.10.2015
Καθορισμός μεγίστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων της ΠΕ Κιλκίς ανά διοικητική μονάδα έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ και ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012