Αγρότες. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Αριθμ. 1882/68998 – ΦΕΚ B 1739 – 15.06.2016
Τροποποίηση της αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β ́ 1291/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291Β ́/2016) υπουργική απόφαση, προκειμένου να συμπληρωθεί η πρόβλεψη για εξαίρεση από την παρακράτηση 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος στις περιπτώσεις οριστικών μεταβιβάσεων χωρίς γη και να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως την 30η Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 υπουργικής απόφασης
1. Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291Β ́/2016), ως εξής:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 30η Ιουνίου 2016.
Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται με την κάτωθι:
«1. Στη περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης 1930/81861 ΦΕΚ 1691 Β ́/2015 παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και σε περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ συγγενών α ́ βαθμού και μεταξύ συζύγων».

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός

Αριθμ. 1406/52601 – ΦΕΚ B 1291 – 05.05.2016
Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν (ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014