Αδυναμία υποβολής εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πως αντιμετωπίζεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας : 101 82
Τηλ : 210 5295436, 438 Fax : 210 52 46380
e-mail : yperggg @ypakp.gr

Αθήνα 17-09-20 13
Α.Π.: 2232

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Αδυναμία υποβολής εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Ειδικές περιπτώσεις»

Από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, στις 16 – 09 – 2013, προέκυψαν περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από επιχειρήσεις των οποίων η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα εξαρτάται άμεσα από την απογραφή τους ή την μεταβολή – διόρθωση στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ.

Ενδεικτικά, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

1. Οι νέοι εργοδότες , εφόσον δεν τους έχουν χορηγηθεί κωδικοί πρόσβασης, οι οποίοι αποδίδονται από το ΙΚΑ κατά την απογ ραφή.

2. Εργοδότες που λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης απογραφής τους στο ΙΚΑ δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές υποβολές αν προηγουμένως το ΙΚΑ δεν προβεί στις απαιτούμενες μεταβολές ή διορθώσεις στοιχείων στα μητρώα του (παραρτήματα, νόμιμοι εκπρόσωποι κλπ), όπως:

  •  κενό πεδίο Δ.Ο.Υ. στην καρτέλα του εργοδότη
  •  μη συμπλήρωση των πεδίων «όνομα» και «όνομα πατέρα» όταν ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο
  •  λανθασμένη ή ελλιπής καταχώρηση του ΑΦΜ στα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
  •  μη ενημέρωση της κατάστασης του νομίμου εκπροσώπου από [Μη Ενεργός] σε [Ενεργός] κατά την επανέναρξη της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, μετά από διακοπή.

Στα πλαίσια του άρθρου 4 παρ. ζ της υπ’ αριθ. 28153/126/28 – 8 – 2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β ́2163/30.08.2013), προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας συναφούς φύσεως περιστατικών που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η  αδυναμία πρόσβασης στο Σύστημα οφείλεται σε παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με αμέλεια των εργοδοτών, υποδεικνύεται στις Υπηρεσίες όπως για τις περιπτώσεις αυτές παραλαμβάνουν τα έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ με προσέλευση των συγκεκριμένων εργοδοτών στην υπηρεσία, εντός, πάντα, των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών, ανά περίπτωση εντύπου, και μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές βέβαια, πριν την παραλαβή των εντύπων , ο υπάλληλος της υπηρεσίας οφείλει να ακολουθήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες διασταύρωσης των στοιχείων που δηλώνονται από τον εργοδότη, εξαιτίας των οποίων δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Έτσι, στην περίπτωση νέου εργοδότη (περίπτ ωση 1), ο υπάλληλος ζητά από αυτόν, μαζί με το προς κατάθεση έντυπο, να επισυνάψει αποδεικτικό έγγραφο μέσω του οποίου να μπορεί να διαπιστωθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησής του καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη όπου θα βεβαιώνει ότ ι δεν έχει απασχολήσει προσωπικό από την ημερομηνία αυτή.

Εάν, δε, η αδυναμία υποβολής εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα οφείλεται σε ελλιπή ή λανθασμένη απογραφή του εργοδότη στο ΙΚΑ (περίπτωση 2), τότε ο εσωτερικός χρήστης ελέγχει μέσω του Συστήματος εάν όντως λείπουν συγκεκριμένα στοιχεία ή, στην περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, αντιπαραβάλλει τα εν λόγω στοιχεία με επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της επιχείρησης, και αφού επιβεβαιώσει την λανθασμένη καταχώρηση, παραλαμβάνει και πρωτοκ ολλεί το σχετικό έντυπο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΝ Α ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ