Αδειοδότηση ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Διαδικασίες και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 182167/ΙΑ – ΦΕΚ Β 3087 – 04.12.2013

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2. Τα άρθρα 6, 9 και 14 ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-10).
3. Τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012 και 4127/2013».
4. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012»
6. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 10138/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.
7. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 10139/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας».
8. Την υπ’ αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».
9. Την υπ’ αριθ. ΥΑ 52887/ΙΑ/17-4-2013 (ΦΕΚ 1059 Β΄) «Τροποποίηση της αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄)».
10. Την ΥΑ 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/
30–8–2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3-5-2010).
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23–9– 2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών προς τον πολίτη.
14. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Οι διοικητικές διαδικασίες της αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, της αναγγελίας του ν. 3919/2011 για την κατ’ οίκον διδασκαλία και την διδασκαλία σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

2. Καταργούνται α) Η ΥΑ 148893/ΙΑ/28-12-2011 (ΦΕΚ 2992 Β΄) «΄Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α)»,

β) η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356/19-12-2011 «Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄)»,

γ) η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1782/21-1-2011 (ΦΕΚ 120 Β) «Υπαγωγή των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, επέκτασης σε νέο κτήριο, μεταφοράς σε άλλο κτήριο, κτηριολογικής μετατροπής και μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης»,

δ) η 451/10-1-2011 (ΦΕΚ 10 Β΄) «Διεκπεραίωση των διαδικασιών άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης».

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ