Αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση δασικών χαρτών. Ποιες πράξεις και στοιχεία χρειάζονται

Αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση δασικών χαρτών. Ποιες πράξεις και στοιχεία χρειάζονται

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2773/08.07.2020
Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020
(Α’ 92).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαρίθμηση διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.

2. Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11/1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3/13.3.1981 (Δ’ 138) ή της 24.4/3.5.1985 (Δ’ 181).

3. Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A’ 169).

4. Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδό-μησης – ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α’ 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α’ 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α’ 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α’, β’, γ’, δ’, ε’ του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

5. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.
 

Άρθρο 2
Απαρίθμηση διοικητικών πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Α. Σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.

3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 3250/1924 (Α’ 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.

8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.

9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.

10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

Β. Για τη λήψη υπόψη – σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες προ του 1975), προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί).

Γ. Για τη λήψη υπόψη – σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παρ 7. του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες εκδοθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011), προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.

3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί).

Άρθρο 3
Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει

Για τη διαπίστωση της απώλειας του δασικού χαρακτήρα της έκτασης πριν τις 11.6.1975 λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η ημερομηνία έκδοσης της μνημονευόμενης διοικητικής πράξης, καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 10 του άρθρου 48 ν. 4685/2020 (Α’ 92) και, επιπροσθέτως, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο διαθέτει η υπηρεσία.

Το σύνολο της έκτασης εντός των εξωτερικών οριογραμμών της διοικητικής πράξης λαμβάνει χαρακτηρισμό παλαιότερης κατάστασης, ο οποίος συμπληρώνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν από την φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά και τη διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 158576/1579/12-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373).

Στη συνέχεια εξετάζεται η διατήρηση της αποδοθείσας χρήσης ως κατωτέρω:

Η διαπίστωση της διατήρησης της χρήσης, η οποία αποδόθηκε στην έκταση με τις ανωτέρω πράξεις της διοίκησης, βασίζεται στην εξέταση υπαγωγής των εκτάσεων στις εξής τρεις διακριτές κατηγορίες:
1) Αυτές που φέρουν στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΑ. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ως Α σήμερα νοείται η γεωργική χρήση, θα ελέγχεται κατ’ αρχήν το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις ενεργοποιούν ή όχι δικαιώματα ενίσχυσης και θα τίθεται πρωτεύων χαρακτηρισμός ΑΑ με ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στον δασικό χάρτη ότι καταλαμβάνονται από πράξεις τις διοίκησης.
2) Αυτές που φέρουν στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΧΧ. Ο χαρακτηρισμός παραμένει χωρίς εξέταση της χρήσης τους, με ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στον δασικό χάρτη ότι καταλαμβάνονται από πράξεις της διοίκησης.
3) Αυτές που φέρουν στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΔ. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται σήμερα για κτηνοτροφικό σκοπό (βόσκηση), θα ελέγχεται κατ’ αρχήν η Εθνική Γεωγραφική/Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) με την ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» του ν. 3651/2015 (Α’ 164) και, στην περίπτωση που η Βάση Δεδομένων δεν είναι πλήρης ή επαρκής (με την έννοια της μη συμπερίληψης των ιδιωτικών εκτάσεων), θα ελέγχονται έτερα χαρτογραφικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται, όπως: τα χαρτογραφικά δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών Υ.Π.ΕΝ., το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS – GIS) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή άλλες πηγές συμβατές με το Σύστημα αυτό και τα γεωχωρικά δεδομένα που προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και, ιδίως για τις ιδιωτικές εκτάσεις, οι ετήσιες δηλώσεις ενίσχυσης για τις εν λόγω εκτάσεις και η συμπερίληψή τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οποτεδήποτε από το έτος 2009 έως σήμερα. Για το διάστημα από την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», και προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται σήμερα για κτηνοτροφικό σκοπό (βόσκηση), θα χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα χαρτογραφικά δεδομένα, ήτοι το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) καθώς και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), προκειμένου για τις ιδιωτικές εκτάσεις, οποτεδήποτε από το έτος 2009 έως σήμερα.
Στις ανωτέρω εκτάσεις ο χαρακτηρισμός παραμένει με ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στο δασικό χάρτη ότι καταλαμβάνονται από πράξεις τις διοίκησης και ασκούνται ελεύθερα δικαιώματα βόσκησης από τους ιδιοκτήτες τους ή μισθωτές.

Άρθρο 4
Απεικόνιση διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, στους δασικούς χάρτες

Α. Διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
1. Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων, δεν καταρτίζεται «Ιστορικός Ορθοφωτοχάρτης 1945 (1960)» ούτε «Δασικός Χάρτης», ως υπαγόμενες στην παράγραφο 2α’ του άρθρου 23, ν. 3889/2010 (A’ 182). Τα πολύγωνα των περιοχών αυτών, λαμβάνουν ως πρωτεύοντα χαρακτηρισμό τον κωδικό «ΣΠ» (πεδίο KATHGORDX του δασικού χάρτη) και εξαιρούνται περαιτέρω της κατάρτισης του δασικού χάρτη. 2. Στις λοιπές περιπτώσεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 (άρθρο 1 της παρούσης) του άρθρου 3 του ν. 998/1979, τα πολύγωνα λαμβάνουν πρωτεύοντα χαρακτηρισμό «ΣΒ» και απεικονίζονται με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση στο δασικό χάρτη. Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών, που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE.

Β. Διοικητικές πράξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Παράγραφος Α του άρθρου 2 της παρούσης).
Λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» τα όρια των διαγραμμάτων των διοικητικών πράξεων των ως άνω περιπτώσεων.
1. Για την απεικόνιση των εκτάσεων των περιπτώσεων 1 έως 3 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της παρούσης, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων:
Διαχωρίζονται οι εκτάσεις όπου το έτος της διοικητικής πράξης είναι μικρότερο ή ίσο του έτους 1975 (YEAR<=1975).
Το εξωτερικό όριο των ανωτέρω εκτάσεων προσαρμόζεται στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην τέμνουν φυσικά όρια (ρέματα, λίμνες, ακτογραμμή, κ.λπ.) και όρια αγροτεμαχίων. Γενικά, κατά την τεχνική εφαρμογή της διοικητικής πράξης, εκτελείται φωτοερμηνευτική προσαρμογή των ορίων επί του «Ιστορικού Ορθοφωτοχάρτη 1945 (60)», λαμβάνοντας υπόψη φυσικά όρια (ρέματα κ.λπ.), τεχνικά χαρακτηριστικά εδάφους (δρόμοι, αρδευτικά κανάλια κ.λπ.) και λοιπά στοιχεία χρήσεων γης (διαμορφωμένοι αγροί, βοσκότοποι, χερσολίβαδα, χέρσοι αγροί) που ανάγονται στη συγκεκριμένη χρονολογία.
Από τις ανωτέρω εκτάσεις, εντοπίζονται τα πολύγωνα που καταγράφηκαν ως χέρσα, χερσολίβαδα, αγροί, οικόπεδα, βοσκότοποι, αμπέλια, κήποι, Εκκλησίες, νεκροταφεία, πλατείες, σχολεία, χώροι ύδρευσης, γήπεδα, αλώνια, λάκκοι, αυλές, μωρεόκηποι, χέρσα πρανή, γεωτρήσεις, τεμένη, συνοικισμοί, φυτώρια-φυτείες, κτίρια, αγροτικά ιατρεία, τάφροι, αναχώματα, αυλαγοειδή, ιχθυοτροφεία, αλυκές, έργα του Δημοσίου, φυλάκια, ηρώα ή δενδρώνες (PARCELTYPE = 1-χέρσο, 2-χερσολίβαδο, 3-αγρός, 4- οικόπεδο, 6-βοσκότοπος, 11-αμπέλι, 12-κήπος, 15-Εκκλησία, 16-νεκροταφείο, 17- πλατεία, 18-σχολείο, 20-χώρος ύδρευσης, 21-γήπεδο, 22-αλώνι, 23-λάκκος, 24-αυλή, 27-μωρεόκηπος, 28-χέρσο πρανές, 29-γεώτρηση, 32-τέμενος, 33-συνοικισμός, 34-φυτώριο/ φυτεία, 35-κτίριο, 38-αγροτικό ιατρείο, 39-τάφρος-ανάχωμα-αυλακοειδές, 41-ιχθυοτροφείο, 42-αλυκή, 45-έργο Δημοσίου, 46-φυλάκιο, 47-ηρώο και 48- δενδρώνας). Εκτάσεις εντός αυτών ενοποιούνται: απαλείφονται επικαλύψεις, κενά, οδοί μεταξύ εκτάσεων και επιλύονται τοπολογικά σφάλματα.
Στις ανωτέρω εκτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα πολύγωνα με STATUSD=96, ο χαρακτηρισμός της παλαιότερης κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη», αποδίδεται ως ανωτέρω κατ’ άρθρο 3 και λαμβάνουν ειδικό κωδικό ως εξής: Για μεν τα κληροτεμάχια: «Landtype 20: «Εντός ορίων εποικισμού. Κληροτεμάχια», για τα υπόλοιπα πολύγωνα που βρίσκονται εντός εποικισμού «Landtype 1: «Εντός ορίων εποικισμού» και για τις υπόλοιπες εκτάσεις της Απαλλοτρίωσης , έχουσες STATUSD=96, ήτοι εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις και ιδιοκτησίες:
«Landtype 28: «Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της Διοίκησης με τεκμήριο νομιμότητας». Πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά και διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών, επίγειος έλεγχος, όπου απαιτείται, και απόδοση των ορίων και χαρακτηρισμών της παρούσας κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη».
Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.
Για την απεικόνιση στο δασικό χάρτη εκτάσεων περιλαμβανόμενων σε διανομές και αναδασμούς που καταλήφθηκαν από τις διατάξεις του ν. 4061/2012, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3.7.3 της 158576/ 1579/04.07.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β’ 2373).

2. Για την απεικόνιση των εκτάσεων των περιπτώσεων 4 έως 10 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της παρούσης, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων:
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εκτάσεων ο χαρακτηρισμός της παλαιότερης κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη», αποδίδεται ως ανωτέρω κατ’ άρθρο 3 και λαμβάνουν ειδικό κωδικό «Landtype28: «Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της Διοίκησης με τεκμήριο νομιμότητας». Πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά και διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών και επίγειος έλεγχος, όπου απαιτείται, και απόδοση των ορίων και χαρακτηρισμών της παρούσας κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη».
Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών, που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.

Γ. Οικοδομικές άδειες της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (παράγραφοι Β και Γ του άρθρου 2 της παρούσας):
Με την προσκόμιση των κατά τις παραγράφους Β και Γ του άρθρου 2 της παρούσας, στοιχείων, τα πολύγωνα εντός της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της οικοδομικής άδειας, λαμβάνουν πρωτεύοντα χαρακτηρισμό ΑΑ και λαμβάνουν ειδικό κωδικό Landtype28: «Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της διοίκησης με τεκμήριο νομιμότητας». Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών, που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.
Οι γεωχωρικές βάσεις δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» επί των οποίων θα απεικονίζεται το σύνολο των γεωχωρικών ορίων των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, καθώς οι αλφαριθμητικές τους πληροφορίες (χαρακτηρισμοί) θα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο (Synchronοus) με τη γεωχωρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ώστε να μεταφέρεται το σύνολο των δεδομένων αυτών και να λαμβάνονται υπόψη τόσο στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όσο και στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.
Λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» τα εξωτερικά όρια των διαγραμμάτων των διοικητικών πράξεων των ως άνω περιπτώσεων.

Άρθρο 5
Συλλογή διοικητικών πράξεων που πρέπει να περιλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες και ιεράρχησή τους

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συλλέγονται από Υπουργεία και λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γγ’ της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 (A’ 206), όπως ισχύει και λοιπά γεωχωρικά δεδομένα απεικόνισης διοικητικών πράξεων, που διαθέτουν και πρέπει να απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες.

Τα ανωτέρω δεδομένα διατίθενται περαιτέρω στις Διευθύνσεις Δασών, προκειμένου να απεικονισθούν στους δασικούς χάρτες, εφόσον αποτελούν ψηφιοποιημένες απεικονίσεις διοικητικών πράξεων, με σαφή και διακριτή αναφορά στα στοιχεία της πράξης και στο έτος έκδοσής τους και είναι σε διανυσματική μορφή, γεωαναφερμένες σε ΕΓΣΑ ’87.

Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη θέση, τα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία, ιεραρχούνται ως κάτωθι:
1. Στοιχεία από ψηφιακά αρχεία φορέων που εξέδωσαν τις πράξεις.
2. Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.
3. Θέση επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων «Ελληνικού Κτηματολογίου».
4. Στοιχεία «Ελληνικού Κτηματολογίου».
5. Στοιχεία που προσκομίζονται από πολίτες.
6. Μητρώα που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις.Σε περίπτωση αμφιβολιών, εφόσον τα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία των γεωχωρικών απεικονίσεων των διοικητικών πράξεων φορέων, υπηρεσιών και του Κτηματολογίου παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τη θέση και τα όρια, οι Διευθύνσεις Δασών οφείλουν αρμοδίως να συνεκτιμήσουν τα δεδομένα και την υφιστάμενη κατάσταση κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 48.

Άρθρο 6
Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων.

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δασών εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση, για την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Προκειμένου να δοθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα, η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών και στο οικείο Δασαρχείο. Επίσης, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στους οικείους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., με μέριμνα των οποίων δημοσιοποιείται στους χώρους των γραφείων τους. Επιπλέον, εκδίδεται δελτίο τύπου από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποστέλλεται κατ’ ελάχιστον στα ΜΜΕ της περιφερειακής ενότητας και στη Δημόσια Τηλεόραση. Ομοίως, με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, η ανακοίνωση- πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες της οικείας περιφερειακής ενότητας και της περιφέρειας. Επιπροσθέτως, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υ.Π.ΕΝ., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη υπάρχει ειδική αναφορά στη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων, στην, επιπλέον, κατάθεση των στοιχείων που αναφέρονται άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ως πρόδηλα σφάλματα.

Άρθρο 7
Αναμόρφωση και τροποποίηση δασικών χαρτών

Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2.
Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων τμημάτων τους. Προκειμένου για την εκ νέου ανάρτησή τους, ο δασικός χάρτης προς ανάρτηση επανακωδικοποιείται, λαμβάνοντας νέο Δασικό Κωδικό Αριθμό, σε συνέχεια αυτού που αφορούσε η προηγηθείσα ανάρτηση. Τα πεδία που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της νέας ανάρτησης (εμβαδόν, περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένη κεντροειδούς), ενημερώνονται με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την επεξεργασία τους.
Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις, οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν εξετάζονται από τις ΕΠ.Ε.Α., κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών.
Κατά τα λοιπά, για την εξέταση των λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 (Α’ 92). Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων. Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων, προκειμένου να λάβει γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος.

Άρθρο 8
Διαχείριση προδήλων σφαλμάτων

Αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων, επί αναρτώμενων δασικών χαρτών υποβάλλονται στο εξής, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 ν. 3889/2010, μέχρι την ημερομηνία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 3889/2010.
Η εξέταση των αιτημάτων ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010.
Εάν τα προβαλλόμενα σ’ αυτές σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δασών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προβαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος λογίζεται ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 9
Διαχείριση απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων επί ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών

Για τις αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων που είχαν υποβληθεί κατά ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 889/2010 και είχαν απορριφθεί, ρητά ή σιωπηρά, προκειμένου να διαβιβαστούν στις ΕΠ.Ε.Α. για εξέτασή τους ως αντιρρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 ν. 3889/2010, ιδίως ως προς την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους, στις περιπτώσεις που απαιτείται, καθώς και την αναγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων της περικλειόμενης έκτασης, εφόσον αυτές δεν είχαν προσκομισθεί κατά την υποβολή του αιτήματος διόρθωσης προδήλου σφάλματος.
Στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 ν. 3889/2010, δημιουργείται ειδική λειτουργικότητα αυτεπάγγελτης μετατροπής αιτήσεως προδήλου σφάλματος σε αντίρρηση και δίνεται η δυνατότητα καταβολής του ειδικού τέλους της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 3889/2010, όπου απαιτείται.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εντός της προθεσμίας του άρθρου 11 της παρούσας.
Όσον αφορά εκτάσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήματα προδήλου σφάλματος που κατά τα ανωτέρω, μετατρέπονται αυτεπαγγέλτως και αυτοδικαίως σε αντιρρήσεις, εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Δασών, περί μερικής ανάκλησης της απόφασης κύρωσης, ως προς τα τμήματα αυτά, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Κύρωση ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα κατά άρθρο 19 του ν. 3889/2010

Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, καθώς και με λοιπά στοιχεία που εξαιρέθηκαν της μερικής κύρωσης, ο δασικός χάρτης, συμπληρώνεται και διορθώνεται ως προς το χαρακτηρισμό των περιοχών και κυρώνεται ολικά, ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα.
Στο επεξεργασμένο ψηφιακό αρχείο του δασικού χάρτη, προστίθεται πεδίο Δασικού Κωδικού Αριθμού Κύρωσης (DKAK). Το πεδίο Δασικός Κωδικός Αριθμός Μερικής Κύρωσης (DKAMK), απαλείφεται.
Ο «Δασικός Κωδικός Αριθμός Κύρωσης» (DKAK) είναι ένας δεκαψήφιος κωδικός αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε πολύγωνο κάλυψης τού ολικώς κυρωμένου δασικού χάρτη στον ελληνικό χώρο και στον οποίο:
Τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τον Νομό στον οποίο βρίσκεται το πολύγωνο (βλ. Τεύχος «Κωδικοί Αριθμοί Νομών και ΟΤΑ της Χώρας», έκδοση ΟΚΧΕ 1997).
Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την Κοινότητα (βλ. Τεύχος «Κωδικοί Αριθμοί Νομών και ΟΤΑ της Χώρας», έκδοση ΟΚΧΕ 1997).
Τα πέντε τελευταία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό του πολυγώνου, εντός του ΟΤΑ.
Τα πεδία που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της ολικής κύρωσης (εμβαδόν, περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένη κεντροειδούς), ενημερώνονται με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την επεξεργασία τους. Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:
α) Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω του άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων Α και β΄ της ως άνω παραγράφου.
β) Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα τα οποία αποτελούν τις λοιπές εκτάσεις, οι οποίες δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Στην απόφαση της ολικής κύρωσης υπάρχει ρητή αναφορά στη σχετική απόφαση θεώρησης, της παραγράφου 3 του άρθρου 19 ν. 3889/2010, η οποία αποτελεί και τη θεσμική εγκυροποίηση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων τού προς κύρωση δασικού χάρτη.
Η απόφαση της ολικής κύρωσης συνοδεύεται από ψηφιακό αρχείο (.pdf) τού θεωρημένου προς κύρωση δασικού χάρτη, που προκύπτει, με βάση τα παραπάνω, από τα θεματικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 “ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ” του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3532), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)

Με την παρούσα απόφαση παρατείνεται η προθεσμία της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) έως τις 30.09.2020.

Για κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο με την παρούσα εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 158576/1579/12-7-2017 απόφαση Αν. Υπ. Π.ΕΝ. (Β’ 2373).

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτές που ρυθμίζονται με την παρούσα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.