Αυθαίρετα. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών

ΥΑ 3008 – ΦΕΚ B 2184 – 05.09.2013

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζει:
Άρθρο 1  
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την  ένταξη στη ρύθμιση
1. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό  σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία του  ακινήτου στα οποία απαραίτητα περιλαμβάνονται η γενική περιγραφή, η  ταχυδρομική διεύθυνση, ο Δήμος στον οποίο ανήκει το ακίνητο, οι Γεωγραφικές  Συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, τα πλήρη στοιχεία  των ιδιοκτητών (απαραίτητα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ) καθώς και η  καταγραφή των εντασσόμενων παραβάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα του  Νόμου 4178/2013 με όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον  υπολογισμό του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

2. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ο μηχανικός υποβάλει αίτημα  ηλεκτρονικά στο οποίο αναφέρει τον τρόπο πληρωμής του ενιαίου ειδικού  προστίμου. Το αίτημα αυτό θεωρείται δήλωση πρόθεσης υπαγωγής του  αυθαιρέτου και ελέγχεται ως προς την αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων. Το  πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδει κωδικούς πληρωμής που αποτελούν  απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού  ανταπόδοσης.

3. Η πληρωμή του παραβόλου και του ποσοστού ανταπόδοσης διαπιστώνεται  αυτόματα με την διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων από τα συμβεβλημένα  Τραπεζικά Ιδρύματα πληρωμών. Εφόσον εξοφληθούν το παράβολο και το ποσοστό  ανταπόδοσης η δήλωση αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου, μονοσήμαντο − μοναδικό  αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επιπλέον κωδικούς πληρωμής που  αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου.  Ως ημερομηνία υπαγωγής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία καταβολής του  παραβόλου.  Στον εξουσιοδοτούμενο μηχανικό που υπέβαλλε τη δήλωση και στον ιδιοκτήτη  επιτρέπεται η ενημέρωση για την πορεία της υπαγωγής στη ρύθμιση όπως η  καταβολή των δόσεων και η καταχώριση των πληρωμών έως και την ολοκλήρωση  της διαδικασίας.  Το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή των δόσεων  ή την εφάπαξ εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Άρθρο 2  
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την  περαίωση της διαδικασίας
1. Ο μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του  παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων  δικαιολογητικών.

2.α Μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δικαιολογητικών είναι δυνατή η  περαίωση της διαδικασίας, εφόσον εξοφληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και  υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ. 1 του  άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά  και τις μελέτες και θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ανωτέρω προθεσμία. Εφόσον  πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως η βεβαίωση της  παρ.1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013.

β. Για την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 ως αντίγραφα των  σχεδίων από το πληροφοριακό σύστημα προσκομίζονται και επισυνάπτονται  αντίγραφα των σχεδίων που φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, στα  οποία αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις  του ν. 4178/2013, που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση δε  που τα συγκεκριμένα σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό  σύστημα κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του παρόντος άρθρου τα αντίγραφα των  σχεδίων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο  ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης καθώς και η δήλωση του Μηχανικού ότι έχει  στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και θα τα  υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

3. Με την εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ποσοστό τουλάχιστον 30%,  εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση του εξουσιοδοτημένου μηχανικού της παρ.  1 του άρθρου 2 ότι έχει στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και  θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ανωτέρω προθεσμία εκδίδεται η ειδική  βεβαίωση της παρ.1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Στην τεχνική έκθεση  υπαγωγής που συνοδεύει τη βεβαίωση γίνεται σαφής αναφορά για την εξόφληση  ποσοστού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β του ιδίου  άρθρου. Για την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 ως αντίγραφα  των σχεδίων από το πληροφοριακό σύστημα προσκομίζονται και επισυνάπτονται  αντίγραφα των σχεδίων που φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού στα  οποία αναγράφεται ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις  του ν. 4178/2013 που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση δε  που τα συγκεκριμένα σχέδια δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό  σύστημα κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τα αντίγραφα των  σχεδίων φέρουν υπογραφή και σφραγίδα Μηχανικού, αναγράφεται σε αυτά ο  ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης καθώς και η δήλωση του Μηχανικού ότι έχει  στη διάθεσή του όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και θα τα  υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

4. Στα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια που παραδίδει ο αρμόδιος μηχανικός  στον ιδιοκτήτη, προσαρτώνται στα συμβόλαια ή υποβάλλονται για την έκδοση  διοικητικών πράξεων αναγράφεται τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης υπαγωγής  στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 που εξάγεται από το πληροφοριακό σύστημα. Σε  περίπτωση που αυτά τα δικαιολογητικά δεν έχουν ακόμα εισαχθεί στο σύστημα θα  συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι είναι ταυτόσημα με αυτά  που θα εισαχθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά στοιχεία κατά το  χρόνο ισχύος τους καθώς και τα σχέδια κατά το παρόν άρθρο εφόσον  προσαρτηθούν σε δικαιοπραξίες δύναται να επικυρώνονται από  συμβολαιογράφο κατά τις κείμενες διατάξεις προκειμένου να προσαρτηθούν σε  μεταγενέστερες πράξεις.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη,  περαίωση) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.  Ειδικότερα για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων με αντικείμενο τη  μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο,  συμπεριλαμβανομένων των αδόμητων οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων η  βεβαίωση του άρθρου 3 Ν. 4178/2013 η οποία προσαρτάται στα  συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μέσω του  πληροφοριακού συστήματος του Ν. 4178/2013.

6. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013  σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται ,  γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και στη βεβαίωση της παρ.1α  (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της  βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από  τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση  της βεβαίωσης της παρ.1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Σε κάθε  περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας αναφέρεται ρητά  ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συμπλήρωση της  ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Η ειδική μνεία επί της  βεβαιώσεως υπαγωγής καταχωρείται μετά την ενεργοποίηση της σχετικής  ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά την παρ.6 του άρθρου 4 της παρούσας.  Η ειδική μνεία επί της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την βεβαίωση της παρ.1α  (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται, καταχωρείται από την  έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3  
Προθεσμίες Πληρωμών – Εκπτώσεων – Προσαυξήσεων
1. Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης ο αρμόδιος μηχανικός, κατόπιν εντολής  του ιδιοκτήτη δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα τον τρόπο πληρωμής.  Ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε  μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014,  εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και  παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:
i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την  10/2/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την  10/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή  τριμηνιαίες.

iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής  των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.

iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία  καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014

Β. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/2/2014 μέχρι  και 7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2β του άρθρου 21 του ν.  4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού  προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την  8/8/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή  τριμηνιαίες.

iii) 84 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των  πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014.

iv) 14 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία  καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014

Γ. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/8/2014 μέχρι  και 6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2γ του άρθρου 21 του ν.  4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού  προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την  9/2/2015. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή  τριμηνιαίες.

iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των  πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015.

iv) 10 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία  καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.

2. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50)  ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.  Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το  συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη  εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου, ανεξαρτήτως της μη  εμπρόθεσμης καταβολής των επί μέρους δόσεων κατά τα ανωτέρω, το ανεξόφλητο  ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα  καθυστέρησης.

3. Μέχρι και την τελευταία ημέρα των ως άνω προθεσμιών καταβολής κάθε  εξαμήνου επιτρέπεται η αλλαγή του τρόπου εξόφλησης. Μετά την παρέλευση των  ανωτέρω προθεσμιών καταβολής επιτρέπεται μόνο η μετάβαση σε μηνιαίες ή  εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης.

4. Μετά την παρέλευση 10 ημερολογιακών ημερών από τις ανωτέρω προθεσμίες  λήξης επιβάλλονται στα ανεξόφλητα ληξιπρόθεσμα ποσά των ειδικών προστίμων οι  προσαυξήσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 21 του Ν.4178/2013. Στις  περιπτώσεις που καταστεί ληξιπρόθεσμο ποσό εφάπαξ εξόφλησης ή εξόφλησης του  30% του ειδικού προστίμου η προσαύξηση θα υπολογίζεται στο σύνολο του εφάπαξ  ποσού ή του 30% του ειδικού προστίμου με διατήρηση του δικαιώματος έκπτωσης.

5. Προσαυξήσεις που επιβάλλονται από την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών  δεν μεταβάλλονται από τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση του ενιαίου ειδικού  προστίμου ή την αλλαγή του τρόπου εξόφλησης.

Άρθρο 4
Διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του  παρόντος διατάξεις.

1. Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται μετά την έναρξη ισχύος της  παρούσας απόφασης.

2. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν.  4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του  Ν.4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται. Η αίτηση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό  σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη  υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας  συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4178/2013, όπου απαιτείται. Από  το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της  υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν 4178/2013 μετά την καταβολή του ποσοστού  ανταπόδοσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 10 του Ν.4178/2013.

3. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν  ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειμένου να  ολοκληρωθούν. Για την μεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών  πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω  του εξουσιοδοτημένου μηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία  της δήλωσης οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται  αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν 4178/2013. Μετά την πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης, η  καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και η ολοκλήρωση  της διαδικασίας υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της παρούσας.

4. Μέχρι την υποβολή αίτησης μεταφοράς της δήλωσης του Ν. 4014/2011 στις  διατάξεις του Ν. 4178/2013 τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται με παλαιούς  κωδικούς των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 γίνονται δεκτές και εισάγονται στα  οικονομικά στοιχεία της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση πράξεων  υπαγωγής ή την έκδοση βεβαιώσεων υποβάλλεται αίτημα μέσω του  πληροφοριακού συστήματος για την μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης και την  έκδοση πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και κατά ειδικότερα  που ορίζονται στην παρούσα.

5. Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που  υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του Ν.4178/2013  άρχεται ηλεκτρονικά με διαπιστωτική πράξη του φορέα διαχείρισης του  πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ηλεκτρονικής  μεταφοράς άρχεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας  απόφασης.

6. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων  των δηλώσεων εκδίδονται ηλεκτρονικά βεβαιώσεις της παρ.1α (περ.iii) του άρθρου  3 του Ν.4178/2013 και για τις υπαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τις διατάξεις  του Ν.4014/2011 ανεξαρτήτως της αιτήσεως μεταφοράς των στοιχείων των  δηλώσεων στις διατάξεις του Ν.4178/2013.

7. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταφοράς των στοιχείων  των δηλώσεων για την εφαρμογή της παρ.1β του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 η  βεβαίωση για υπαγωγές κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 εκδίδεται μετά από τον  ηλεκτρονικό έλεγχο καταβολής ποσοστού τουλάχιστον 30% του συνόλου του  ειδικού προστίμου. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την εξόφληση του ως άνω  ποσοστού καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην περιγραφή του  ακινήτου καθώς και στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της  βεβαίωσης.

8.α Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταφοράς των  στοιχείων των δηλώσεων οι δικαιοπραξίες που πραγματοποιούνται σε ακίνητα που  έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 πραγματοποιούνται με  έκδοση βεβαίωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και συνοδεύονται  από την πράξη υπαγωγής όπως αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4014/2011. Σε αυτή την περίπτωση, με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού  που συνέταξε την ανωτέρω βεβαίωση του Ν.4178/2013 τα στοιχεία της πράξης  υπαγωγής του Ν.4014/2011 καταχωρούνται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την  ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στις διατάξεις του Ν.4178/2013 και εκδίδονται  νέες πράξεις κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013.
β. Για τις δηλώσεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011, για την  εφαρμογή της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013 σχετικά με την  υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται , γίνεται ειδική  μνεία σε κάθε βεβαίωση της παρ.1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 για  μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης  στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην  Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ.1α (περ. iii) του  άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη  στατικής επάρκειας αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να  υποβληθεί πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες  διατάξεις.

9. Με βάση τις ανωτέρω παραγράφους οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές βάσει  των διατάξεων του Ν 4014/2011 μεταφέρονται αυτόματα ως έχουν κατά την  υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η  εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την  εισαγωγή ποσών που καταβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011.

10. Ως ημερομηνία υπαγωγής κατά την παρ.1 του άρθρου 21. του Ν.4178/2013 των  υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης  της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις  διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με  πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013  μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013.

11. Κατά την μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 ισχύουν οι  εξής τρόποι πληρωμών:  Τρόπος Εξόφλησης Ν. 4014/2011 Αντιστοίχιση σε τρόπο Εξόφλησης κατά  τα οριζόμενα στο Ν. 4178/2013  Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%) Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%)  Εφάπαξ πληρωμή χωρίς έκπτωση Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50  ευρώ)  Μηνιαίες δόσεις Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50  ευρώ)  Τριμηνιαίες δόσεις Εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 300  ευρώ)

12. Στις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 που μεταφέρονται επιτρέπεται η μεταβολή του  τρόπου εξόφλησης από εφάπαξ πληρωμή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις με  απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης 20%.

13. Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων  τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου των δηλώσεων του Ν.  4014/2011 εφαρμόζεται αυτόματα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία μετάβασης.

Άρθρο 5
Ανάθεση Πληροφοριακού Συστήματος στο TEE

1. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ανατίθεται στο Τεχνικό  Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

2. Πέραν των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση δύναται να καταρτίζεται σχετική  σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής και του Τ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του  Ν.4178/2013. Στην σχετική σύμβαση δύναται να ορίζονται χρονοδιαγράμματα,  ειδικές ρήτρες καθώς και ειδικές δαπάνες που τυχόν απαιτούνται.

3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την δημιουργία των υποδομών και την  αρχική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και κάθε άλλης σχετικής  ηλεκτρονικής διαδικασίας δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης κατά  τις διατάξεις του Ν.3614/2007 μετά από Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.4178/2013.

Άρθρο 6
Χορήγηση Στοιχείων σε Τρίτους

Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται από τρίτο, αίτηση, για χορήγηση αντιγράφων  υποβληθεισών ή υποβαλλομένων αιτήσεων υπαγωγής αυθαιρέτου κατασκευής ή  χρήσεως στις ρυθμίσεις του ν.4178/2013, η χορήγηση των αιτηθέντων στοιχείων  πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) περί  πρόσβασης πολιτών σε διοικητικά και ιδιωτικά έγγραφα και τις διατάξεις του Ν.  2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 7
Γενικές Διατάξεις

1. Το Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, οι υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν πρόσβαση στο  πληροφοριακό σύστημα μόνο για την ανάγνωση των στοιχείων και όχι για την  επεξεργασία τους. Για την πρόσβαση χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί με τους  αντίστοιχους γεωγραφικούς περιορισμούς που έχουν διατεθεί από το ΤΕΕ για την  εποπτεία των δηλώσεων του Ν. 4014/2011. Νέοι κωδικοί αποστέλλονται μετά από  αίτημα στην αρμόδια αρχή για το πληροφοριακό σύστημα.

2. Στις έντυπες αναφορές των πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων που παράγονται  από το πληροφοριακό σύστημα αναγράφεται ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου  (Η.Κ.Ε). Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε παρέχονται ηλεκτρονικά  αντίγραφα με τη χρήση του εκδιδόμενου Η.Κ.Ε προς τους ιδιοκτήτες καθώς και  τους Συμβολαιογράφους και τους Δικηγόρους που συμμετέχουν στη σύνταξη  συμβολαιογραφικών πράξεων.

3. Μέχρι την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών  και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορισμού της διαδικασίας  κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίμου κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.7 του  άρθρου 30 του Ν.4178/2013 εφαρμόζονται και ισχύουν για την κατάθεση στα  τραπεζικά ιδρύματα και την απόδοση οι διατάξεις του Ν.4014/2011 και οι κατ’  εξουσιοδότηση αυτών Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι σχετικές συμβάσεις που  καταρτίστηκαν με τραπεζικά ιδρύματα.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.