Αυτόματα τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας σε ΑΜΚΑ, e-ΕΦΚΑ, ΚΕΠ

Αυτόματα τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας σε ΑΜΚΑ, e-ΕΦΚΑ, ΚΕΠ

Διατίθενται διαδικτυακά τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας σε ΑΜΚΑ, e-ΕΦΚΑ, ΚΕΠ

Αριθμ. 13586 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2171/05.06.2020
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA – ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπη-ρεσίας είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, προκειμένου για την επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας των απογεγραμμένων προσώπων, τα οποία καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και τον εμπλουτισμό αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ.7791/245/ Φ80321/30-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 596), όπως ισχύει.
3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργεί-ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 13587 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2171/05.06.2020
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» και «Στοιχεία Διαβατηρίων» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α» οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:
• «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
• «Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήματος Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Σκοπός διάθεσης των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων και του Μητρώου Διαβατηρίων που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «e-ΕΦΚΑ» προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η αξιοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας ή/και του διαβατηρίου για την επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών απονομής συντάξεων που πραγματοποιούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α.» έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του «e-ΕΦΚΑ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 13588 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2171/05.06.2020
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «e-ΚΕΠ», προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου κατά την υποβολή αιτήσεων είτε εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Το Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.