Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ παγίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 62ΛΤΗ-ΩΛΔ
Αθήνα, 27.2.2015
ΠΟΛ. 1055

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους