Όροι και προϋποθέσεις αλιείας τόννου και ξιφία

Όροι και προϋποθέσεις αλιείας τόννου και ξιφία

Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)
Αριθμ. 3380/86293 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3214/14.09.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5632/104626/29.9.2015 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 2151), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5632/104626/29-9-2015 υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (B’ 2151) ως εξής:

Άρθρο 1
Στο Άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 3:
«3. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης BFT σε αλιευτικό σκάφος το οποίο δεν είχε δηλωμένη παραγωγή BFT, ALB ή SWO, κατά το προηγούμενο έτος, αν και του είχε χορηγηθεί σχετική άδεια.»

Άρθρο 2
Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7»
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατο λογαριασμό από Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ή εκκαθαριστικό εφορίας για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας. Στην περίπτωση που υπάρχει συμπλοιοκτησία, όλοι οι συμπλοιοκτήτες υποχρεούνται να προσκομίζουν αυτό το δικαιολογητικό.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, όπου απαιτείται.
3. Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας.
4. Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων, στην περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων.
5. Για την αλιεία ζωντανού τόννου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση για το μόνιμο τόπο κατοικίας, όμως απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.».

Άρθρο 3
Η παρ. 3 του άρθρου 10, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η κατανομή των αδειών στις κατηγορίες των σκαφών, γίνεται ως εξής:
Για την κατηγορία Α, δύο (2) άδειες από το σύνολο των χορηγούμενων αδειών, κάθε έτος.
Το υπόλοιπο των χορηγούμενων αδειών κατανέμεται ως εξής:
Για την κατηγορία Β, χορήγηση άδειας αλίευσης σε ποσοστό 15%. Το κριτήριο επιλογής είναι σκάφη τα οποία αλίευσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα τόνου εφόσον πραγματοποίησαν αριθμό εκφορτώσεων μεγαλύτερο του 60% του μέγιστου αριθμού των εκφορτώσεων αλιευτικού σκάφους που διέθετε άδεια τόνου το ίδιο έτος.
Για την κατηγορία Γ1 ποσοστό 10% κατά ακέραιο αριθμό.
Για την κατηγορία Γ2 ποσοστό 25% κατά ακέραιο αριθμό.
Για την κατηγορία Γ3 ποσοστό 30% κατά ακέραιο αριθμό.
Για την κατηγορία Γ4 ποσοστό 20% κατά ακέραιο αριθμό.
Στην κατηγορία Γ κατανέμονται τουλάχιστον 2 (δύο) άδειες αλίευσης ανά Περιφέρεια, εφόσον υπάρχει ανάλογος αριθμός αιτήσεων, με την προϋπόθεση οι πλοιοκτήτες να είναι μόνιμοι κάτοικοι της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
Η διαδικασία κατανομής στην κατηγορία Γ είναι η εξής:
– Κατάταξη όλων των αιτήσεων με βάση τη βαθμολογία τους ανά κατηγορία μήκους για σκάφη που συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 40% της μέσης βαθμολογίας όλων των αιτήσεων που εντάσσονται στη διαδικασία αξιολόγησης.
– Επιλογή δύο (2) σκαφών ανά Περιφέρεια, ασχέτως κατηγορίας μήκους, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
– Η Περιφέρεια που δεν εξασφαλίζει δύο (2) άδειες αλίευσης λαμβάνει τις απαιτούμενες άδειες από Περιφέρειες που εξασφαλίζουν περισσότερες από δύο (2) άδειες αλίευσης, αποκλείοντας αιτούντες με το μικρότερο αριθμό μορίων στην κατηγορία Γ, από οποιαδήποτε Περιφέρεια προκύψει.
– Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε οποιαδήποτε υποκατηγορία εκ των Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 είναι μικρότερος από τον αριθμό των αδειών που αντιστοιχούν στην εν λόγω υποκατηγορία, οι πλεονάζουσες άδειες κατανέμονται κατά προτεραιότητα στις άλλες κατηγορίες Γ βάσει των αιτήσεων.
Η παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των κατηγοριών, εφαρμόζονται τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης του παρόντος άρθρου, καθώς και το σύστημα βαθμολογίας των αιτήσεων, του Παραρτήματος.
Δεν χορηγείται άδεια σε αιτούντες των κατηγοριών Α και Β που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 40% της μέσης βαθμολογίας όλων των αιτήσεων που εντάσσονται στη διαδικασία αξιολόγησης».Άρθρο 4
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12»
Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος της αλιείας ξιφία 
Απαγορεύεται η αλιεία ατόμων ξιφία με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 100 εκατοστών ή ζώντος βάρους μικρότερου των 11,4 κιλών, ή ζώντος βάρους ατόμων εκσπλαγχνισμένων και χωρίς βράγχια μικρότερου των 10,2 κιλών.
Προβλέπεται όριο ανοχής για τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία (Xiphias gladius) μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό κατά βάρος ή και αριθμό τεμαχίων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση».

Άρθρο 5
Το Παράρτημα της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μοριοδότηση για όλες τις κατηγορίες του άρθρου 10 της παρούσης:
α) Μόνιμοι κάτοικοι μικρού νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους: 5 μόρια
β) Ύπαρξη διπλών ψυγείων: 10 μόρια
γ) Ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%: 5 μόρια (ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων).
δ) Συνολικά στοιχεία παραγωγής σε κιλά, όλων των ειδών του άρθρου 1, το προηγούμενο, της υποβολής της αίτησης έτος και κατά το έτος υποβολής της αίτησης μέχρι 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΣΠΑ.
0-500 κιλά: 0 μόρια
501-1000 : 2 μόρια
1001-2000 : 4 μόρια
2001-3000 : 6 μόρια
3001-4000 : 8 μόρια
4001-5000 : 11 μόρια
5001-6000 : 14 μόρια
6001-7000 : 17 μόρια
7001-8000 : 20 μόρια
8001-9000 : 24 μόρια
9001-10000: 28 μόρια
10001-12500: 30 μόρια
12501-15000: 32 μόρια
15001-17500: 34 μόρια
17501-20000: 36 μόρια
20001-22500: 38 μόρια
22501-25000: 40 μόρια
25001-27500: 42 μόρια
27501-30000: 44 μόρια
30001-35000: 48 μόρια
35001 και άνω: 50 μόρια

Ο συντελεστής βαρύτητας της παραγωγής του κάθε είδους καθορίζεται ως εξής
Τόννος: 1
Ξιφίας: 1
Μακρύπτερος τόννος: 0,2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. 5632/104626/29.9.2015 υπουργικής απόφαση ως έχει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 3380/86293 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3214/14.09.2017)

– – –

Αριθμ. 46/11830 – ΦΕΚ B 285 – 12.02.2016
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας για την αλιεία, τη διακίνηση και την εμπορία των ειδών τόννου (Thunnus thynnus, BFT) και ξιφία (Xiphias gladius, SWO).

– – –
Αριθμ. 5632/104626/29−9−2015 – ΦΕΚ B 2151 – 07.10.2015
Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)