Αλλαγές στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΝΑΤ

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις περί των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 και περ. β) παρ. 8 άρθρου 37 π.δ. 913/1978

1. Στην περ. 10 του άρθρου 3 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220), περί των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αρθεί η απαγόρευση της υπαγωγής συνταξιούχων στην ασφάλιση του Ν.Α.Τ., β) στην περ. δ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραπομπή στις περ. α) και β), και όχι στα εδάφια πρώτο και δεύτερο, και ββ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί παραπομπή στην παρούσα, και όχι στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, γ) προστίθενται εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η περ. 10 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α τάξης αντίστοιχα μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του Ν.Α.Τ. ή επί πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο Ν.Α.Τ. και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α) για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ. ενός Αρχιπλοιάρχου και ενός Αρχιμηχανικού, η ναυτιλιακή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί:

I. δύο τουλάχιστον πλοία Φ/Γ-Δ/Ξ συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 κ.ο.χ., ή ένα ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κ.ο.χ. ή

II. ένα τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κ.ο.χ. ή δύο άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή

III. τρία τουλάχιστον υδροπτέρυγα ή ένα καταμαράν ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή τρία τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1.000 Η.Ρ έκαστο ή δύο Ν/Γ άνω των 5.000 Η.Ρ έκαστο.

β) Για την ασφάλιση περισσότερων, η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται για κάθε επιπλέον Αρχιπλοίαρχο και Αρχιμηχανικό, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πλοίων, 3 Ψ/Γ πλοία άνω των 2.000 κ.ο.χ. έκαστο ή 2 άνω των 10.000 έκαστο ή 1 άνω των 100.000 κ.ο.χ. ή 2 Ε/ΓΟ/Γ οποιασδήποτε κατηγορίας άνω των 3.500 κ.ο.χ. έκαστο ή 4 Ν/Γ 5.000 ΗΡ συνολικά ή 2 καταμαράν ή 6 υδροπτέρυγα.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει την ασφάλιση ενός επιπλέον Αρχιπλοιάρχου και Αρχιμηχανικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται από λόγους που συνδέονται με τεχνολογικές εξελίξεις, έκτακτες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ή τρόπο εκμετάλλευσης των πλοίων.

δ) Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να ασφαλίσει Πλοίαρχο ή Μηχανικό Α΄ τάξης αντί Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού, εάν τα πλοία που απομένουν μετά την ασφάλιση των Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών που αντιστοιχούν κατά τις περ. α) και β) ή το σύνολο των πλοίων που εκπροσωπεί, δεν επαρκούν για ασφάλιση Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού. Οι ασφαλιζόμενοι ως Πλοίαρχοι Α΄ και Μηχανικοί Α΄ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας για τους Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς και ο χρόνος υπηρεσίας τους αναγνωρίζεται μόνο κατά τα δύο τρίτα αυτού.

ε) Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, τα πλοία πρέπει να φέρουν ελληνική σημαία ή να είναι υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα ή ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία.

Δεν θεωρείται επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος η υπηρεσία συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο Ν.Α.Τ. σύμφωνα με την παρούσα. Οι ασφαλιζόμενοι της παρούσας επιτρέπεται να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ναυτιλιακής επιχείρησης.»

 

 
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ. 913/1978, περί της απόδειξης της υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία προκειμένου για την εξαγορά του χρόνου υπηρεσίας που διανύεται και μετά από την έναρξη ισχύος του ν. 485/1976 (Α’ 317), καταργούνται και η περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου, στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός, και θεωρείται το ακριβές του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 372/1977 (Α 115), μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης