Νόμος 5006/2022 Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική

Νόμος 5006/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»
Άρθρο 3 Αντικείμενο, σκοπός και δικαιούχοι του προγράμματος
Άρθρο 4 Βασικοί όροι του δανείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
Άρθρο 5 Έννοια κοινωνικής αντιπαροχής
Άρθρο 6 Βασικοί όροι της σύμβασης
Άρθρο 7 Επιλογή αναδόχου, προδικαστική προστασία, κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Άρθρο 8 Πρόγραμμα «Κάλυψη»
Άρθρο 9 Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 10 Ειδική κατηγορία χρήσης «Κοινωνική Κατοικία» – Τροποποίηση άρθρων 1, 6 και 14 π.δ. 59/2018
Άρθρο 11 Χρήση ακινήτων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 12 Αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την επιτέλεση μη πραγματοποιηθέντος αποκλειστικού σκοπού
Άρθρο 13 Διαδικασία κατεπείγοντος προσδιορισμού αποζημίωσης επί απαλλοτριωτέων ακινήτων του Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 14 Πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»
Άρθρο 15 Διαδικασία κατασκευής κατοικιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Άρθρο 16 Χρηματοδότηση – Σύσταση και διαχείριση ειδικού λογαριασμού
Άρθρο 17 Δικαιούχοι
Άρθρο 18 Διαδικασία και προϋποθέσεις παραχώρησης
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις μετά από την παραχώρηση
Άρθρο 20 Διαδικασία ανάκλησης παραχωρητηρίου

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 21 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022
Άρθρο 22 Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 23 Κατάργηση πίνακα επιλαχόντων κληρούχων κατοικιών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 24 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 25 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 και περ. β) παρ. 8 άρθρου 37 π.δ. 913/1978
Άρθρο 26 Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 7 π.δ. 913/1978
Άρθρο 27 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 73 ν. 4387/2016
Άρθρο 28 Ισολογισμοί του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Άρθρο 29 Στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 69 ν. 4826/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης αγροτών – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016 και παρ. 7 άρθρου 14 π.δ. 78/1998
Άρθρο 31 Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση
Άρθρο 32 Μέθοδος υπολογισμού χρόνου ασφάλισης μελών διοικητικών συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 33 Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου – Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς
Άρθρο 35 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια
Άρθρο 36 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 37 Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022
Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021
Άρθρο 39 Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 40 Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας
Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές – Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 ν. 2345/1995
Άρθρο 42 Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014
Άρθρο 43 Διατακτικές σίτισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Άρθρο 44 Δαπάνες για τα τέλη λειτουργίας του ενιαίου αριθμού 1555 – Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 78 του ν. 4915/2022

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης