Ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ

Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/19563 – ΦΕΚ B 2617 – 01.10.2014

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως εξής:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.

3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.

2. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.

3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.

4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.

5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.

 

2. Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σχετικά: Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη)

1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,
β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»
γ) Του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
δ) Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Διουρητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,
3. Το υπ’ αριθ. ΔΙΟΡΓ/Φ9/909481/27.06.2014 έγγραφο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και το υπ’ αριθ. Φ80000/14007/938/31.07.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας, με τα οποία ζητείται εξαίρεση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», και έκδοση υπουργικής απόφασης για την καθιέρωση ειδικού ωραρίου εισόδου κοινού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,