Αλλαγές στην ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Αλλαγές στην ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ανακοινώθηκε ότι καταργούνται οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (ΔΙΕ) για την χορήγηση διπλώματος οδήγησης καθώς και για την ανανέωση του.

Η εφαρμογή του νόμου αρχίζει στις 9 Νοεμβρίου 2016 και αφορά την εξέταση οδηγών και υποψηφίων οδηγών, την χορήγηση για πρώτη φορά άδεια οδήγησης σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, για ανανεώσεις αδειών οδήγησης για άτομα άνω των 80 ετών, των οδηγών με κινητικά προβλήματα και άλλες παθήσεις που εξετάζονται από την ΔΙΕ, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του κεφαλαίου Β΄ του ίδιου νόμου.

Η Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα διενεργείται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά Κέντρα Υγείας, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (Απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιωαννίνων. Τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέχρι και σήμερα στην ανωτέρω Υπηρεσία θα επιστραφούν ταχυδρομικά προ της εφαρμογής του νέου νόμουΗ σχετική εγκύκλιος

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4413/2016 (Α ́148), από 9 Νοεμβρίου 2016 διαφοροποιείται η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών λόγω της κατάργησης των ∆ευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (∆ΙΕ).

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων σχετικά με το νέο καθεστώς της ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ.51/2012 (Α 101) που αφορούν την παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης, εξακολουθούν να ισχύουν έως και 8/11/2016. Μέχρι την 8/11/2016, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για ανανέωση της άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας του κατόχου της, για την οποία κατατίθεται η σχετική αίτηση πριν από τη λήξη ισχύος της, και στην περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξέτασης από ∆.Ι.Ε. και μόνο λόγω της συμπλήρωσης της προαναφερόμενης ηλικίας, παρατείνεται η διοικητική ισχύς των κατηγοριών της άδειας οδήγησης έως και έξι (6) μήνες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για οδήγηση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Το παράβολο των 20,00 € που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για εξέταση από ∆.Ι.Ε. για λόγους διευκόλυνσης και των πολιτών αλλά και των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών θα πρέπει να δεσμεύεται την προηγούμενη ή τη μέρα διενέργειας της ιατρικής εξέτασης από τη ∆.Ι.Ε. Στις περιπτώσεις ∆.Ι.Ε. με μεγάλο φόρτο εργασίας που είναι αδύνατη η διενέργεια της ιατρικής εξέτασης μέχρι και τις 8/11/2016, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων που έχουν καταβάλει για την έκδοση του παράβολου μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από την εφαρμογή του e-παράβολου μετά τις 9/11/2016.

3. Οι υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί που έχουν καταθέσει αίτηση για εξέταση από ∆.Ι.Ε. και δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 8/11/2016, θα πρέπει να ενημερωθούν για τον νέο τρόπο ιατρικής εξέτασης μετά της 9/11/2016.

4. Από 9/11/2016 διαφοροποιείται ο τρόπος ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και για το λόγο αυτό πρέπει να προβείτε στη σύναψη συμβάσεων με γιατρούς κατ’ ελάχιστον των ειδικοτήτων: παθολόγου, γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ιατρού χωρίς ειδικότητα [κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια], οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, νευροψυχιάτρου, ψυχιάτρου, ορθοπεδικού, ουρολόγου, νεφρολόγου και δερματολόγου.

5. Οι υφιστάμενες συμβάσεις γιατρών που έχουν συναφθεί με τις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών και είναι σε ισχύ συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές.

6. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ιατρικής εξέτασης υποψήφιου οδηγού ή οδηγού από ιατρούς εκτός των δύο βασικών ειδικοτήτων (Παθολόγου και του Οφθαλμίατρου), δεν απαιτείται η παραπομπή του ενδιαφερόμενου από τον παθολόγο στις ειδικότητες αυτές.

7. Σε περίπτωση όπου οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα ετών και έχουν εξεταστεί από ∆ευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (∆ΙΕ) στο παρελθόν και επειδή για την ανανέωση της άδειας οδήγησης, η ιατρική εξέταση, την πρώτη φορά πραγματοποιείται από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη ∆.Ι.Ε. από την οποία είχαν εξεταστεί, η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί αντίγραφο του πορίσματος της ∆.Ι.Ε. στον ενδιαφερόμενο, για την διευκόλυνση της νέας ιατρικής εξέτασης του. Αυτονόητο είναι ότι απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, νέα εξέταση.

8. Σε περίπτωση παραπομπής από ιατρό ειδικότητας Παθολόγου σε ιατρό άλλης ειδικότητας, μετά την ενημέρωση της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών με το Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης, η ∆ιεύθυνση προβαίνει σε δέσμευση της άδειας οδήγησης μέσω της διαδικασίας ΑΟ6 επιλογή 6 (στην Α.Ο. θα καταχωρείται ο κωδικός κίνησης C). Η άδεια οδήγησης αποδεσμεύεται εφόσον προσκομισθεί πιστοποιητικό ικανότητας από τον Παθολόγο το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από το πιστοποιητικό ικανότητας που έχει εκδοθεί από ιατρό της άλλης ειδικότητας που διενήργησε την ιατρική εξέταση.

9. Σε περίπτωση παραπομπής για ιατρική επανεξέταση οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν.2696/1999 (Α’57) Κ.Ο.Κ., τότε διενεργείται υποχρεωτικά ιατρική επανεξέταση μετά από παραπομπή της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών, από ιατρούς των δύο βασικών ειδικοτήτων του Παθολόγου και του Οφθαλμίατρου, καθώς και από ειδικότητα ιατρού ανάλογα της πάθησης του οδηγού. H ∆ιεύθυνση προβαίνει σε δέσμευση της άδειας οδήγησης μέσω της διαδικασίας ΑΟ6 επιλογή 6 – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΑΡ. 13 ΠΑΡ. 8 ΚΟΚ (στην Α.Ο. θα καταχωρείται ο κωδικός κίνησης C) και η οποία άδεια αποδεσμεύεται εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ικανότητας (διαδικασία ΑΟ6, επιλογή 12 – ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ – κωδικός κίνησης G). Στα πιστοποιητικά υγείας που εκδίδονται αναγράφεται υποχρεωτικά και το έγγραφο παραπομπής προς ιατρική επανεξέταση.

10. Σε περίπτωση όπου στα Πιστοποιητικά Υγείας υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες ισχύος, τότε ως ισχύ της άδειας οδήγησης καταχωρείται η μικρότερη σε διάρκεια από τις αναγραφόμενες στα Πιστοποιητικά Υγείας.

11. Ο κωδικός 107.2 εξακολουθεί να συμπληρώνεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης σε όλες τις περιπτώσεις όπου διενεργείται ιατρική εξέταση από γιατρούς πέραν των δύο βασικών ειδικοτήτων του Παθολόγου και του Οφθαλμίατρου.

12. Εκ παραδρομής κατά την εκτύπωση του ΦΕΚ τυπώθηκαν με λάθος σειρά οι σελίδες 8244 και 8245. Ως εκ τούτου τα αναγραφόμενα στη σελίδα 8244 αντιστοιχούν στη σελίδα 8245 και αντίστροφα.

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.6 ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ, στο σημείο που αναφέρεται πρωτοβάθμιος ιατρός νοείται ο οφθαλμίατρος που διενεργεί την οφθαλμολογική εξέταση.

14. Στο σημείο 4.2 της Ομάδας 2 της παραγράφου 7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (σελ. 8262) του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ στο σημείο που αναφέρεται «ύστερα από γνωμάτευση της ∆.Ι.Ε.» νοείται ύστερα από γνωμάτευση Ψυχιάτρου.