Αλλαγές στον τύπο και την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας

Αλλάζει ο τύπος, η διάρκεια ισχύος και η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

 

Αριθμ. 8200/0-109568 – ΦΕΚ Τεύχος Β 824/17.02.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8200/0-297647/ 10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β’ 1476).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 8200/0-297647/10-04-2018 (Β’ 1476) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην εν λόγω περιοχή».

2. Η παρ. 3.3 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.3. Ζώνη 3

• Ημερομηνία έκδοσης/Date of Issue
• Ημερομηνία λήξης/Date of expiry
• Αρχή έκδοσης/Issuing Authority
• Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)».

3. H παρ. 3.6 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.6. Ζώνη 6

• Όνομα πατέρα/Father’s name
• Όνομα μητέρας/Mother’s name
• Τόπος γέννησης/Place of birth
• Ομάδα αίματος/Blood type (προαιρετικά)
• Ύψος/Height (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας)».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες (παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157)».

6. Στο άρθρο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης, προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«Επιπλέον του παραβόλου της παρ. 1, για τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9,00€».

 
7. Το άρθρο 6 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση/αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick), με τις προδιαγραφές του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β’ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου, η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο
Πολιτών», τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης [ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 (Β’ 1309) απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.].

γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ’ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας σε περιπτώσεις αντικατάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης. Επιπλέον του ανωτέρω, ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, στις περιπτώσεις έκδοσης λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και όνομα μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα. Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Στις περιπτώσεις αρχικής έκδοσης, κλοπής, απώλειας ή φθοράς, τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επιτροπεία του».

8. Το άρθρο 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Παλαιού τύπου

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά».

9. Το άρθρο 13 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

2. Η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 δύναται επιπλέον να καθορίσει αρχές έκδοσης οι οποίες κατά τη χρονική περίοδο από την έκδοση της διαπιστωτικής έως και την ημερομηνία έναρξης έκδοσης των δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, θα εκδίδουν δελτία παλαιού και νέου τύπου, ίσης αποδεικτικής ισχύος. Η διαπιστωτική πράξη δύναται να καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.

3. Μετά την ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου της παρ. 1, καταργείται η υπ’ αρ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κ.υ.α. (Β’ 1476)».

10. Το άρθρο 14 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης δελτίου

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης