Αλλαγές στους κανόνες και τις κληρώσεις του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ

Αλλαγές στους κανόνες και τις κληρώσεις του αριθμολαχείου ΚΙΝΟ

Αλλαγές στον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙNO» της ΟΠΑΠ ΑΕΑριθμ. αποφ. 337/2/02.08.2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3981/13.09.2018
Τροποποίηση της με αριθμό 2170/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «ΚΙNO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με αριθμό 2170/22.01.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 78) με τίτλο: [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει, ως εξής:

1.1 Το άρθρο 1 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» τροποποιείται ως εξής:

[Το αριθμολαχείο “KINO” αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 1 έως και 12 αριθμών ή συνδυασμού αριθμών – ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού – από ένα σύνολο 20 αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά αριθμών από το 1 έως και το 80.].

1.2 Στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ» προστίθενται νέες παράγραφοι 1β και 1γ ως εξής:

[. Στον τύπο παιχνιδιού ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ, υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες επιτυχιών. Ο παίκτης επιλέγει ΜΟΝΑ ή ΖΥΓΑ ή ΙΣΟΠΑΛΙΑ. Έτσι αν οι περισσότεροι αριθμοί από τους είκοσι (20) που κληρώθηκαν είναι ΜΟΝΟΙ (δηλαδή λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9) τότε κερδίζει η κατηγορία επιτυχιών ΜΟΝΑ. Αν οι περισσότεροι αριθμοί από τους είκοσι (20) που κληρώθηκαν είναι ΖΥΓΟΙ (δηλαδή λήγουν σε 2, 4, 6, 8, 0) τότε κερδίζει η κατηγορία επιτυχιών ΖΥΓΑ.

Τέλος, αν οι είκοσι (20) αριθμοί που κληρώθηκαν είναι μισοί ΜΟΝΟΙ και μισοί ΖΥΓΟΙ τότε κερδίζει η κατηγορία ΙΣΟΠΑΛΙΑ. Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τους οποίους προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής. Η ελάχιστη συμμετοχή στον τύπο παιχνιδιού ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ είναι δύο (2) στήλες.

Τύπος παιχνιδιού ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΜΟΝΑ                                                       2
ΖΥΓΑ                                                         2
ΙΣΟΠΑΛΙΑ                                               4

1γ. Στον τύπο παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ, υπάρχουν δέκα (10) κατηγορίες επιτυχιών ανάλογα με το ποιά Στήλη από τις 10 περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους είκοσι (20) αριθμούς που κληρώθηκαν. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία Στήλες περιλαμβάνουν το ίδιο μέγιστο πλήθος αριθμών, νικητήρια είναι εκείνη η Στήλη που, με τη σειρά που κληρώθηκαν οι αριθμοί, συμπλήρωσε πρώτη το σύνολο των αριθμών που της αντιστοιχούν. Η ελάχιστη συμμετοχή στο τύπο παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ είναι δύο (2) στήλες.

Η 1η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς: 1 11 21 31 41 51 61 71

Η 2η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 2 12 22 32 42 52 62 72

Η 3η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 3 13 23 33 43 53 63 73

Η 4η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 4 14 24 34 44 54 64 74

Η 5η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 5 15 25 35 45 55 65 75

Η 6η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 6 16 26 36 46 56 66 76

Η 7η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 7 17 27 37 47 57 67 77

Η 8η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 8 18 28 38 48 58 68 78

Η 9η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 9 19 29 39 49 59 69 79

Η 10η ΣΤΗΛΗ περιλαμβάνει τους αριθμούς 10 20 30 40 50 60 70 80

Σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης με βάση τους οποίους προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.

Τύπος παιχνιδιού ΣΤΗΛΕΣ

ΣΤΗΛΕΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1n                                        8
2η                                        8
3η                                        8
4η                                        8
5η                                        8
6η                                        8
7η                                        8
8η                                        8
9η                                        8
10η                                      8

1.3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 «ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ» τροποποιείται ως εξής:
[2. Ως ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων ποσών κέρδους όλων των κατηγοριών επιτυχιών όλων των τύπων παιχνιδιών του αριθμολαχείου KINO, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 65% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του αριθμολαχείου KINO με εξαίρεση τους τύπους παιχνιδιού 1 για KINO και KINO BONUS, όπου ως ελάχιστη ετήσια βάση υπολογισμού των προκαθορισμένων ποσών κέρδους λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 60% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του αριθμολαχείου KINO.

Είναι όμως δυνατόν σε τύπους του παιχνιδιού τα συνολικά ποσά κερδών προς διανομή στους τυχερούς να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού.].1.4 Το άρθρο 6 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
[Άρθρο 6
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
1. Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή τόσων αριθμών ή συνδυασμού αριθμών όσους καθορίζει ο κάθε τύπος του παιχνιδιού για μια κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ).

2. Η αποζημίωση των πρακτόρων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους παίκτες για το αριθμολαχείο KINO καθορίζεται από τις εκάστοτε ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους πράκτορές της.].

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 2170/22.01.2009 (ΦΕΚ Β ́ 78) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού με τίτλο [Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του Αριθμολαχείου «KINO» της ΟΠΑΠ Α.Ε.], όπως ισχύει.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πως παίζεται το ΚΙΝΟ

Ζωντανά on-line οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ