Αλλαγή με ενιαίο ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες

Με διάταξη του νόμου 5003/2022 επέρχεται αλλαγή με ενιαίο ωράριο εισόδου και των ωρών εξυπηρέτησης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες

 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5003/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 230/14.12.2022
Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 64
Ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 299), περί του χρόνου εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 6Α, ως εξής:

«. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ενιαία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες το ωράριο εισόδου των πολιτών και οι ώρες εξυπηρέτησής τους.

Με την ίδια απόφαση, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, δύναται να καθορίζονται ειδικό ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησής τους.

Σε περίπτωση εξυπηρέτησης του κοινού και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού καθώς και για τα νομικά πρόσωπά τους, αρμόδιος για τον καθορισμό ειδικού ωραρίου κατά τα ανωτέρω είναι ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας καθορισμού του ωραρίου εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν σε ισχύ.».

 

  

 

2. Αποφάσεις καθορισμού εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης