Νόμος 5003/2022 για την Δημοτική Αστυνομία

Νόμος 5003/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 230/14.12.2022
Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3 Αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 4 Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 5 Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 6 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 7 Οργανικές μονάδες δημοτικής αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών
Άρθρο 8 Σύσταση υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 9 Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 10 Προσόντα διορισμού
Άρθρο 11 Ποινική καταδίκη και υποδικία
Άρθρο 12 Εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση
Άρθρο 13 Βαθμοί προσωπικού δημοτικής αστυνομίας
Άρθρο 14 Ιεραρχία προσωπικού
Άρθρο 15 Προβάδισμα
Άρθρο 16 Βαθμολογική εξέλιξη
Άρθρο 17 Επετηρίδα
Άρθρο 18 Διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών
Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων
Άρθρο 20 Βαθμολογική ένταξη
Άρθρο 21 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
Άρθρο 22 Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
Άρθρο 23 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Άρθρο 24 Αναπλήρωση προϊσταμένων
Άρθρο 25 Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 26 Νομική υποστήριξη δημοτικών αστυνομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 27 Απόσπαση
Άρθρο 28 Απόσπαση σε δήμο τουριστικής περιοχής
Άρθρο 29 Απόσπαση για λόγους υγείας
Άρθρο 30 Συνυπηρέτηση
Άρθρο 31 Μετάταξη σε κλάδο δημοτικής αστυνομίας ανώτερης κατηγορίας
Άρθρο 32 Μετάταξη σε θέση άλλου κλάδου του ίδιου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Άρθρο 33 Μετάταξη σε δημοτική αστυνομία άλλου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Αμοιβαία μετάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 35 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 38 Σκοπός
Άρθρο 39 Αντικείμενο
Άρθρο 40 Σύσταση και αρμοδιότητες φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 41 Διοίκηση Φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Άρθρο 42 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 43 Καθήκοντα προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 44 Αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άρθρο 45 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Άρθρο 46 Θέματα προσωπικού φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 47 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 48 Πόροι των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 51 Σκοπός
Άρθρο 52 Αντικείμενο
Άρθρο 53 Ορισμός ληξιάρχου και δημοσίευση των αποφάσεων ορισμού του – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 344/1976
Άρθρο 54 Δημοσιότητα των αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. ως προς το ωράριο εργασίας – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4368/2016
Άρθρο 55 Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4674/2020
Άρθρο 56 Έγκριση προγράμματος δράσης για την επιχορήγηση συλλόγων με πανελλήνια δράση – Τροποποίηση περ. iii παρ. 1Α άρθρου 202 ν. 3463/2006
Άρθρο 57 Ορισμός προθεσμίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων της αποκεντρωμένης διοίκησης και τεκμαιρόμενη έγκριση σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της – Τροποποίηση περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2647/1998
Άρθρο 58 Ορισμός προθεσμίας για την αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τεκμαιρόμενη έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της – Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 19 άρθρου 1 π.δ. 161/2000
Άρθρο 59 Κατάργηση της διαμεσολάβησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων επί αιτήσεων αναγνώρισης δικαιώματος απόληψης χορηγίας προέδρου δημοτικής κοινότητας ή αύξησης αυτής – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 1205/1981
Άρθρο 60 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 2696/1999

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 61 Σκοπός
Άρθρο 62 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 63 Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 64 Ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες – Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 65 Άδεια για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 66 Άδεια για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 59 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 67 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007
Άρθρο 68 Σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διορισμός τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 1388/1983
Άρθρο 69 Καθορισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων στον κύκλο κινητικότητας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016
Άρθρο 70 Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4440/2016
Άρθρο 71 Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 και παρ. 5 άρθρου 7 ν. 4440/2016
Άρθρο 72 Μετακινήσεις προσωπικού σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης
Άρθρο 73 Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών
Άρθρο 74 Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 9 ν. 4727/2020
Άρθρο 75 Μεταφορά μη μονιμοποιητέων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 223 ν. 4798/2021
Άρθρο 76 Ζητήματα υπηρεσιακού γραμματέα – Τροποποίηση παρ. 6 και 10 άρθρου 36 ν. 4622/2019
Άρθρο 77 Ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 και αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4622/2019
Άρθρο 78 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην Προεδρία της Κυβέρνησης (Σ.Ε.Π. ΠτΚ) – Προκήρυξη θέσεων ευθύνης στην Προεδρία της Κυβέρνησης – Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 3528/2007
Άρθρο 79 Κατάργηση πρόβλεψης μετακινήσεων για το υφιστάμενο προσωπικό του πρώην Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
Άρθρο 80 Διενέργεια μετάταξης κατόπιν μετακίνησης στους φορείς του άρθρου 15 ν. 4257/2014 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4257/2014
Άρθρο 81 Ποσοστά απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4765/2021
Άρθρο 82 Ανώτατο όριο ηλικίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39 ν. 4765/2021
Άρθρο 83 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπών Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 84 Στελέχωση θέσεων προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών – Προσθήκη άρθρου 245Α στον ν. 3852/2010
Άρθρο 85 Κάλυψη αναγκών του «Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 60 ν. 4414/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 86 Επιστροφή προστίμων που επιβλήθηκαν από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 10 ν. 3870/2010 Άρθρο 87 Μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο – Τροποποίηση άρθρου 194 ν. 3463/2006
Άρθρο 88 Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017
Άρθρο 89 Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των περιφερειακών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων – Τροποποίηση άρθρου 184 ν. 3852/2010
Άρθρο 90 Απόφαση οικονομικής επιτροπής Ο.Τ.Α. για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4875/2021
Άρθρο 91 Δάνεια των Ο.Τ.Α. από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Άρθρο 92 Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4915/2022
Άρθρο 93 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Άρθρο 94 Ρυθμίσεις για τις αμοιβές μουσικών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
Άρθρο 95 Μεταφορά ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση άρθρου 155 ν. 4483/2017
Άρθρο 96 Ορεινοί δήμοι – Τροποποίηση άρθρου 2Β ν. 3852/2010
Άρθρο 97 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας – Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006
Άρθρο 98 Διόρθωση στο ορθό παραπομπής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 61 ν. 4954/2022
Άρθρο 99 Ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 100 Αρμοδιότητα της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για την Πράξη «Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4648/2019, π.δ. 26/2012 ΚΑΙ ν. 4804/2021
Άρθρο 101 Καταχώριση αιτήσεων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 5 ν. 4648/2019
Άρθρο 102 Αποστολή έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές – Αντικατάσταση περ. δ΄ παρ. 1 και 2, προσθήκη παρ. 2Α άρθρου 10 ν. 4648/2019
Άρθρο 103 Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 95 π.δ. 26/2012
Άρθρο 104 Δικαίωμα μεταδημότευσης για υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 8 ν. 4804/2021
Άρθρο 105 Ασυμβίβαστο υπαλλήλων του δήμου και των νομικών προσώπων του – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4804/2021
Άρθρο 106 Εκλογές δημοτικών αρχών – Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Νομοτεχνική βελτίωση – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4804/2021
Άρθρο 107 Εκλογές περιφερειακών αρχών – Κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 48 ν. 4804/2021
Άρθρο 108 Εκλογές περιφερειακών αρχών – Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή δήλωσης – Διόρθωση παροράματος – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 4804/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 109 Ρυθμίσεις για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 ν. 4250/2014
Άρθρο 110 Μη αναστολή άσκησης των καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3187/2003
Άρθρο 111 Διορισμός συγγενούς θανόντος – Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 14 ν. 2266/1994
Άρθρο 112 Απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990
Άρθρο 113 Έναρξη ισχύος διατάξεων λειτουργίας του μητρώου αρρένων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 116 ν. 4961/2022
Άρθρο 114 Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4940/2022
Άρθρο 115 Διακριτικός τίτλος και έδρα του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4549/2018
Άρθρο 116 Αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Ελληνικού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 ν. 4549/2018
Άρθρο 117 Στελέχωση του Φορέα – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4549/2018
Άρθρο 118 Χρηματοδότηση του Φορέα – Τροποποίηση περ. α΄ και β΄ άρθρου 11 ν. 4549/2018
Άρθρο 119 Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν. 3852/2010
Άρθρο 120 Ερμηνευτική διάταξη των παρ. 1 και 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αναφορικά με τη θητεία των αντιπεριφερειαρχών
Άρθρο 121 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021
Άρθρο 122 Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα – Αντικατάσταση άρθρου 118 ν. 4547/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 123 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 124 Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021
Άρθρο 125 Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Άρθρο 126 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρθρο 127 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών – «Το καλάθι του Αΐ Βασίλη»
Άρθρο 128 Συγκρότηση Επιτροπών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 127 ν. 4964/2022
Άρθρο 129 Αποδοχές αποσπασμένου προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4872/2021
Άρθρο 130 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Διοικητική υποστήριξη από τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4872/2021
Άρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την οργάνωση της διοίκησης της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 16 ν. 4872/2021
Άρθρο 132 Επιλογή και θητεία Γενικού Διευθυντή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4512/2018
Άρθρο 133 Σύσταση Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση άρθρων 13, 14 και 17 και προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 4512/2018
Άρθρο 134 Παράταση διάρκειας ισχύος θέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 135 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 136 Παράταση ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 137 Παράταση διάρκειας ισχύος υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 138 Ζητήματα θητείας υπηρετούντων Διοικητών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 ν. 4375/2016 – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 11 ν. 4375/2016
Άρθρο 139 Παράταση ισχύος των εισαγγελικών διατάξεων περί άσκησης πράξεων επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων
Άρθρο 140 Οικονομική συνδρομή και συνεισφορά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 141 Επίταξη ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 142 Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 143 Τελική διάταξη
Άρθρο 144 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 145 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5003/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 230/14.12.2022

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης