Αλλοδαποί. Μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση

Αλλοδαποί. Μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης

Αριθμ. 11134/17 – ΦΕΚ Τεύχος Β 867/16.03.2017
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 6 της αριθ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«6. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 20.000 ευρώ, ανά άτομο, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο ή πρόκειται για μετάκληση για απασχόληση στην αγροτική οικονομία.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονομία), πρέπει να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα κατ’ ελάχιστο ποσό 60.000 € που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Η αρμόδια υπηρεσία παραλαβής  της αίτησης μετάκλησης παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του πολίτη τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –
Αριθμ. οικ. 66224/2014 – ΦΕΚ B 7 – 08.01.2015
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης
Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]