Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων

Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων
Αριθμ. 4450/109662 – ΦΕΚ B 2228 – 15.10.2015
Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2015-2016

Aριθμ. 3714/110476 – ΦΕΚ B 2443 – 15.09.2014
Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]