Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων μόνο ηλεκτρονικά στο e-doatap

Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων μόνο ηλεκτρονικά στο e-doatap

Η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap, η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται,

από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και εφεξής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο:

e-doatap.doatap.gr

Η πρόσβαση στην υπηρεσία e-doatap παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην πλατφόρμα e-doatap και στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr