ΕΟΠΥΥ. Παράταση συμβάσεων με παρόχους υγείας (εκτός θεραπευτών ιατρών)

eopyyΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 09/01/2014
Αρ. Πρωτ: Φ800 / 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση συμβάσεων με παρόχους υγείας (εκτός θεραπευτών ιατρών)

Με την υπ’ αριθμ. 952/152/12 – 12 – 2013 απόφασή του, το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε:

– την παράταση της ισχύος των συμβάσεων, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Υγείας, εκτός των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με Θεραπευτές ιατρούς, που λήγουν πριν από την 30/4/2014, έως την ημερομηνία αυτή (30/4/2014).

– η παράταση αυτή, να αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του ΕΟΠΥΥ με Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομές Ψυχικής Υγείας.

– τη διατήρηση του δικαιώματος του ΕΟΠΥΥ να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν τη λήξη τους, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση των Παρόχων Υγείας, τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Δημήτρης Α. Κοντός