Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας σε διαθεσιμότητα

Αριθμ. 15/2014 – ΦΕΚ B 2526 – 23.09.2014

Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α 74).

Αριθμ. 14/2014 – ΦΕΚ B 2526 – 23.09.2014

Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου 3γ του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (74 Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Καλούνται οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α 167) και εξακολουθούν να τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4250/2014 (Α 74), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.09.2014), να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (ΦΕΚ B 2526 – 23.09.2014)