Αναπροσαρμογή παραβόλου για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής

Αναπροσαρμογή παραβόλου για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής

Ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014
Αριθμ. 43965/18 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6051/31.12.2018
Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως