Νόμος 4761/2020 με διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου πολιτισμού

Νόμος 4761/2020 με διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου πολιτισμού

Με τον νόμο 4761/2020 ρυθμίζονται θέματα υπουργείου πολιτισμού και μουσείων Κρήτης

Νόμος 4761/2020ΦΕΚ Τεύχος A 248/13.12.2020
Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ο.Δ.Α.Π.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 1 Επωνυμία – Μορφή – Έδρα Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 2 Σκοποί του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 3 Παραγωγή και διάθεση ακριβών αντιγράφων
Άρθρο 4 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 5 Ειδικά μέσα εκπλήρωσης σκοπών του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 7 Σύσταση και συγκρότηση Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 8 Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Άρθρο 9 Αποζημίωση μελών Δ.Σ.
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Πρόεδρου Δ.Σ.
Άρθρο 12 Σύσταση και στόχοι Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 13 Ορισμός, αρμοδιότητες και αμοιβή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Άρθρο 14 Πόροι
Άρθρο 15 Διαδικασία καθορισμού εσόδων
Άρθρο 16 Δαπάνες
Άρθρο 17 Απόδοση ποσοστού των ετήσιων διαθεσίμων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις – Απαλλαγές – Ατέλειες – Προνόμια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 19 Διάρθρωση υπηρεσιών
Άρθρο 20 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής
Άρθρο 21 Διάρθρωση Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής
Άρθρο 22 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών
Άρθρο 23 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών
Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Άρθρο 25 Διάρθρωση Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Άρθρο 27 Διάρθρωση Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
Άρθρο 29 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
Άρθρο 30 Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων
Άρθρο 31 Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Ο.Δ.Α.Π.
Άρθρο 32 Σύσταση και αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων
Άρθρο 33 Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
Άρθρο 34 Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Άρθρο 35 Περιφερειακές Υπηρεσίες Ο.Δ.Α.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο.Δ.Α.Π.

Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις
Άρθρο 37 Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα
Άρθρο 38 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
Άρθρο 39 Δικηγόροι με έμμισθη εντολή
Άρθρο 40 Προσόντα διορισμού
Άρθρο 41 Κλάδοι και ειδικότητες Προϊσταμένων
Άρθρο 42 Αρμοδιότητες και καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 44 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 46 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Άρθρο 47 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφερειών και πολιτιστικών φορέων

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ

Άρθρο 48 Μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων συλλογών μουσείων – Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3028/2002
Άρθρο 49 Ιδιωτική μουσειακή συλλογή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002
Άρθρο 50 Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας – Τροποποίηση του άρθρου 80 του π.δ. 4/2018

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Άρθρο 51 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4481/2017 στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και στις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
Άρθρο 52 Υποχρέωση συμμόρφωσης των υφιστάμενων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης
Άρθρο 53 Διάθεση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3658/2008
Άρθρο 54 Χορήγηση χρηματικής αμοιβής – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3658/2008
Άρθρο 55 Συμβάσεις μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης ανακτηθέντων πολιτιστικών αγαθών – Προσθήκη του άρθρου 15 στον ν. 3658/2008
Άρθρο 56 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της εκκαθάρισης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 57 Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα – Τροποποίηση του ν. 4487/2017
Άρθρο 58 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 – Τροποπoίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 59 Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Άρθρο 60 Σύσταση θέσης Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 2557/1997
Άρθρο 61 Προσόντα διορισμού Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 3Α του ν. 2273/1994
Άρθρο 62 Προσόντα διορισμού Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 2773/1994
Άρθρο 63 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη καταβολής κρατικής επιχορήγησης
Άρθρο 64 Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3905/2010
Άρθρο 65 Μεταβατική διάταξη για μουσεία – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3028/2002

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 66 Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα – Τροποποίηση του ν. 4487/2017
Άρθρο 67 Ρυθμίσεις θεμάτων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ν. 4727/2020 – Τροποποιήσεις του ν. 4727/2020
Άρθρο 68 Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο – Τροποποίηση του άρθρου 66 Ε του ν. 2121/1993
Άρθρο 69 Σύστημα επιφυλακής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Τροποποίηση της περ. κδ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 70 Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
Άρθρο 71 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών και αποζημίωση δαπανών από εξετάσεις βιολογικού υλικού
Άρθρο 72 Επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής φαρμάκων – Συμπλήρωση εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
Άρθρο 73 Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID -19 για επιδημιολογικούς λόγους
Άρθρο 74 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 75 Ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 76 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 77 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4761/2020ΦΕΚ Τεύχος A 248/13.12.2020
Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.