Ανάρτηση στη «Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Ανάρτηση στη «Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων

Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέωνΑριθμ. ΔΗΔ/17304 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1810/21.05.2018
Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β ́ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β ́ 116) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 έως 31.12.2017 αναρτώνται μέχρι την 15-7-2018».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/25104 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2659/28.07.2017
Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014).

Στο άρθρο 9 της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β ́ 116) υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Σε περίπτωση διαδικασίας που εκκρεμεί κατά την 31η.7.2017 ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης ή μη ανάρτησης στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες από την έκδοση της σχετικής οριστικής απόφασης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2277/04.07.2017
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β ́ 116) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται μέχρι την 31-07-2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057 – ΦΕΚ B 116 – 21.01.2015

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)