Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών

Πράξη 270/26-8-2016 – ΦΕΚ B 2861 – 08.09.2016
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Την ίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Στη γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία κατατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν το ΠΜΣ. Η γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου ΠΜΣ

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις:
α) Αστικό Δίκαιο
β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
δ) Εταιρείες και Χρηματοδότηση
ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Εργατικό Δίκαιο
η) Πολιτική Δικονομία
θ) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
ι) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
ια) Δημόσιο Δίκαιο
ιβ) Φορολογικό Δίκαιο
ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος
ιε) Φιλοσοφία Δικαίου
ιστ) Ιστορία Δικαίου
ιζ) Κοινωνιολογία Δικαίου
ιη) Εκκλησιαστικό Δίκαιο
ιθ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
κ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κα) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
κβ) Διεθνείς Αντιδικίες