Αναρτήθηκε ο ΕΝΦΙΑ 2022 για εκτύπωση και πληρωμή

Αναρτήθηκε ο ΕΝΦΙΑ 2022 στο TaxisNet για εκτύπωση και πληρωμή των δόσεων

 

Ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2022 στο TaxisNet για εκτύπωση και πληρωμή

 

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2022 με τις δόσεις (pdf) στην εφαρμογή δηλώσεων Ε9 και στην επιλογή Εκτυπώσεις έτους 2022

 

Πως γίνεται η εκτύπωση των δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2022 για την πληρωμή

 

Εκτύπωση μέσω myAADE

Για να εκτυπώσουμε τις  δόσεις του εκκαθαριστικού ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Στο myAADE

https://myaade.gov.gr

και στην αρχική κεντρική σελίδα επιλέγουμε

Δημοφιλείς Εφαρμογές

Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

και συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας  TaxisNet στην εφαρμογή δηλώσεων Ε9

Στην επιλογή Εκτυπώσεις έτους 2022 βλέπουμε τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2022 με τις δόσεις (pdf)

 

Ακολούθως  στις  – Οφειλές, Πληρωμές και Επιστροφές – της αρχικής κεντρικής σελίδας myAADE

Επιλέγουμε –Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή

Εκεί βλέπουμε τις  δόσεις του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2022 με την ταυτότητα οφειλής (ο κωδικός αριθμός με τον οποίο πληρώνουμε την κάθε δόση)

 

Σχετικά: ΕΝΦΙΑ 2022. Μειώσεις, απαλλαγές, εκπτώσεις, δόσεις

 

  

Καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις

 

H σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4931/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 94/13.05.2022
Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 67
Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων – Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του νόμου 4223/2013

1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287) τροποποιείται ως προς τη βάση υπολογισμού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε του άρθρου 4, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τον χρόνο καταβολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του επόμενου έτους.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων

 

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2022 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των 10 δόσεων έχουν ως εξής:

  • πρώτη δόση στις 31/05/2022
  • δεύτερη δόση στις 30/06/2022
  • τρίτη δόση στις 31/07/2022
  • τέταρτη δόση στις 31/08/2022
  • πέμπτη δόση στις 30/09/2022
  • έκτη δόση στις 31/10/2022
  • έβδομη δόση στις 30/11/2022
  • όγδοη δόση στις 31/12/2022
  • ένατη δόση στις 31/01/2023
  • δέκατη δόση στις 28/02/2023