Ίδρυση ενιαίας σχόλης προπονητών κολύμβησης στην Θεσσαλονίκη

Αριθμ. 21124 – ΦΕΚ Β 2015 – 24.07.2014

Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15245/23-5-2014 (ΦΕΚ 1410/Β/03-06-2014) απόφασης «ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 15245/23-5-2014 (ΦΕΚ 1410/Β/03-06-14) απόφαση Ίδρυσης Ενιαίας Προπονητών στα αθλήματα της κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κολύμβησης, καταδύσεων και τεχνικής κολύμβησης, Γ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη, στο μέρος που αφορά στα μέλη της πενταμελούς επιτροπής διοίκησης ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τον Παπαδόπουλο Αριστείδη του Δημητρίου, μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, και στη θέση του ορίζεται ο Κατσαρός Γεώργιος του Δημητρίου, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., ως μελος.
2. Αντικαθιστούμε τον Παπαλιά Γεώργιο του Δημητρίου, μέλος της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής, και στη θέση του ορίζεται ο Ξίαρχος Ηλίας του Αλεξάνδρου, Ταμίας του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε., ως μέλος.
3. Αντικαθιστούμε την Σαρακατσάνη Αικατερίνη του Δημητρίου και στη θέση της ορίζονται η Μαραβελίδου Ιωάννα του Βασιλείου και η Πουλάκη Φωτεινή του Ηλία, ως Γραμματείς της Σχολής.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 15245/23.5.2014 (ΦΕΚ 1410/Β/03-06-14) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

———–

Αριθ. 15245 – ΦΕΚ Β 1410 – 03.06.2014

Ίδρυση ενιαίας σχολής προπονητών στα αθλήματα της κολύμβησης υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κολύμβησης, καταδύσεων και τεχνικής κολύμβησης, γ΄ κατηγορίας στην Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται ενιαία Σχολή Προπονητών Γ’ Κατηγορίας στα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Καταδύσεων και Τεχνικής Κολύμβησης, η οποία θα λειτουργήσει στην Θεσσαλονίκη, στο διάστημα από 12/9/2014 έως 16/11/2014 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών τριακόσιες είκοσι τέσσερεις (324).

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
1. Άνθη Χριστίνα του Αναστασίου υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρο.
2. Γκούφα Αναστασία του Αντωνίου υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως μέλος
3. Καραδενιζλόγου Αικατερίνη του Βασιλείου, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Παπαδόπουλο Αριστείδη του Δημητρίου, εκπρόσωπο της K.O.E., ως μέλος.
5. Παπαλιά Γεώργιο του Δημητρίου, εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η: Σαρακατσάνη Αικατερίνη του Δημητρίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από το Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων(συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).
Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέχεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης. Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Λεωνίδα Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής –
Ομοσπονδιακός Προπονητής.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.
– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
– Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων κατά περίπτωση.
– Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς και των συναφών οργάνων.
– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.
– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.
– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά περίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέδου που κρίνονται κατάλληλα από τον διευθυντή της σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα κατά άθλημα.
Το ελάχιστο όριο των 30 ατόμων δεν ισχύει για το άθλημα των Καταδύσεων, δεδομένου ότι η δυναμικότητα του αθλήματος είναι μικρή.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3528/9.2.2007, ΦΕΚ 26/Α΄ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
Β) Να έχουν ηλικία από 23 έως 50 ετών.
Γ) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
1. Πρώην ή ενεργοί αθλητές του αντίστοιχου αθλήματος με συμμετοχές στην Εθνική ομάδα (επίσημες διοργανώσεις και όχι μήτινγκ προετοιμασίας) τούτο βεβαιωμένο από την Κ.Ο.Ε.
2. Πανελληνιονίκες 1η – 3η θέση Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών, Νέων-Ανδρών-Νέων-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων τούτο βεβαιωμένο από την Κ.Ο.Ε.
3. Αθλητές με 6ετή τουλάχιστον συνολική αγωνιστική δραστηριότητα, τούτο βεβαιωμένο από την Κ.Ο.Ε.
4. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων του Υγρού Στίβου (των αθλημάτων πισίνας).
5. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων με βαθμό στο αντίστοιχο άθλημα που θα φοιτήσουν στη σχολή Μ.Ο. 8 ή 8 τουλάχιστον στο μάθημα Κολύμβηση.
– Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αιτήσεως για την συμμετοχή τους για ένα και μόνο άθλημα το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
– Η προσμέτρηση του χρόνου ενασχόλησης (6χρόνια) των υποψηφίων με το άθλημα για το κριτήριο 3 αρχίζει από την ηλικία των 15 ετών και άνω.
– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν ένα από τα παραπάνω κριτήρια, κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον.
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
6. Βεβαίωση της ΚΟΕ

Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, κατατίθενται από 2-6-2014 έως και 30-6-2014, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

————-

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2 ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/
2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/ Α/25.06.2013).
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/ 15269/892/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β/4.07.2013).
3. Τον Ν. 4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα…», και την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
4. Το υπ’ αριθ. 26129/12-12-2012 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.
5. Τα υπ’ αριθ. 24624/24-10-2012, 28711/6-12-12, 36265/9-12-2013, 288/Ε/17-1-2014, 7318/6-3-2014, 2610/Ε/8-5-2014 έγγραφα της Κ.Ο.Ε..
6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα,