Αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
2/4/2023
Λαμβάνοντας υπόψη:

α) το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022, σύμφωνα με το οποίο: «Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία ενός δικαστηρίου ή μιας εισαγγελίας, ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης, σταθμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφασίζει την αναστολή μέρους ή του συνόλου των εργασιών του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αυτοί. Η απόφαση γνωστοποιείται στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και αναρτάται στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας του δικαστηρίου»,

β) την φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Κυριακή 2 Απριλίου 2023, σε εμπορικό κατάστημα εντός του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, και τις εκτεταμένες ζημίες που προκάλεσε,

γ) τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του κτιρίου για τον ανωτέρω λόγο,

δ) τους πιθανούς κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και πολιτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Αναστέλλονται οι εργασίες του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά από την Δευτέρα 3/4/2023 μέχρι και την Τετάρτη 5/4/2023.

2) Αναστέλλονται όλες οι δικονομικές προθεσμίες που τίθενται είτε εκ του νόμου είτε από το δικαστήριο.

3) Ματαιώνονται οι δικάσιμοι του 1ου, του 2ου και του 3ου Τμήματος, που θα διεξάγονταν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες.

4) Η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η εκδίκαση αντιρρήσεων θα γίνονται κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τον δικαστή υπηρεσίας, στο κατάστημα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 55.

Πειραιάς, 2 Απριλίου 2023

Δήμος Χρυσός Εφέτης Δ.Δ.

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά