Προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής συζήτησης σε δίκες ενώπιον των διοικητικών, πολιτικών δικαστηρίων και ΣτΕ

Με το άρθρο 40 του νόμου 4465/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017), τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής της συζήτησης σε δίκες ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων, καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Συγκεκριμένα
– Καταργείται η υποχρέωση του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) σχετικά με την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου σε σχετικό αίτημα αναβολής που υποβάλλεται από το Ταμείο, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου

– Ομοίως, θεσπίζεται απαλλαγή του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ από την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, που εισπράττεται υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ

– Προβλέπεται ότι, το ως άνω παράβολο επιστρέφεται στην περίπτωση που το αίτημα αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.

– Ορίζεται ρητά ότι, η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4446/2016 (22-12-2016) υποθέσεις.

– – –
NOMOΣ 4465/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις

Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου

1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου.
Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύφους πενήντα (50) ευρώ. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής:
α) είκοσι (20) ευρώ, ενώπιον Ειρηνοδικείου και Μονομελούς Πρωτοδικείου
β) τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,
γ) σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του Εφετείου.
Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

4. Το άρθρο 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά σε μεταγενέστερη δικάσιμο, που ορίζεται αμέσως με επισημείωση στο πινάκιο. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 4 του άρθρου 226 εφαρμόζονται και εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο μπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 παρ. 2 αναστολή. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ποσού πενήντα (50) ευρώ. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».

5. Το άρθρο 44 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα άλλα καταβλητέα κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ποσά, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με το τελευταίο, καταβάλλονται για τα ένδικα βοηθήματα, τα ένδικα μέσα, τις αιτήσεις και τα άλλα δικόγραφα που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του, εκτός αν σε ειδικότερες διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.». 

6. Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4446/2016 (Α’ 240) υποθέσεις.

Το πλήρες κείμενο του νόμουNOMOΣ 4465/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 47/04.04.2017