Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία των καταναλωτών, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, με εγγραφή στα μητρώα αντιρρήσεων, που τηρούνται δημόσια από τις εταιρείες τηλεφωνίας
Τι είναι τα μητρώα αντιρρήσεων

Τα μητρώα αντιρρήσεων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3471/2006 και τηρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. Σε αυτά δικαιούνται να εγγράφονται συνδρομητές τους δωρεάν, ώστε να μη λαμβάνουν ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις, ιδίως για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μητρώα αντιρρήσεων είναι δημόσια. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να προβεί σε προωθητικές κλήσεις δικαιούται να τα λάβει, ώστε να μην καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτά.

Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΑΠΔΠΧ κινητοποιήθηκε κατόπιν καταγγελιών δύο συνδρομητών της εμπλεκόμενης εταιρείας τηλεφωνίας. Τα τηλέφωνα αυτών δεν περιλαμβάνονταν στα ειδικά μητρώα αντιρρήσεων (opt-out), τα οποία χορηγούσε η εταιρεία τηλεφωνίας σε διαφημιζόμενες εταιρείες, παρά το ότι αυτοί είχαν προβεί στη σχετική εγγραφή. Αυτό συνέβαινε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος της εταιρείας τηλεφωνίας, ήτοι τη μη καλή αλληλεπίδραση μεταξύ δύο εφαρμογών. Έτσι, η μη ορθή τήρηση του μητρώου αντιρρήσεων είχε ως αποτέλεσμα συνδρομητές, όπως οι καταγγέλλοντες, να λαμβάνουν προωθητικές κλήσεις, παρά τη δήλωσή τους ότι δεν το επιθυμούσαν. Η παράλειψη αυτή έθιξε περισσότερους από 16.000 συνδρομητές για περισσότερο από 3 χρόνια.

Κατά την ΑΠΔΠΧ, εν προκειμένω παραβιάστηκε η αρχή της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ΄ GDPR), καθώς τα προσωπικά δεδομένα που τηρούσε η εταιρεία τηλεφωνίας ήταν ανακριβή. Παραβιάστηκε επίσης και η υποχρέωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό των σχετικών συστημάτων τήρησής τους (άρθρο 25 GDPR), με αποτέλεσμα την ανακρίβεια των δεδομένων. Για τους λόγους αυτούς η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 200.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας τηλεφωνίας, που για το 2018 ήταν σε επίπεδο ομίλου περίπου 2,9 δις ευρώ.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα 7-10-2019
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6739

Δελτίο Τύπου

Επιβολή διοικητικών προστίμων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας

1) Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό κατά την τήρηση προσωπικών δεδομένων συνδρομητών

Η Αρχή έγινε αποδέκτης καταγγελιών φυσικών προσώπων συνδρομητών τηλεφωνίας του ΟΤΕ οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στο μητρώο αντιρρήσεων («opt-out») του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου τους, είχαν λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτες εταιρείες για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι εν λόγω συνδρομητές είχαν υποβάλει αίτημα φορητότητας για τη μεταφορά της τηλεφωνικής τους σύνδεσης σε άλλο πάροχο. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, ο ΟΤΕ διέγραψε τα στοιχεία τους από το μητρώο. Ωστόσο, όταν οι συγκεκριμένοι συνδρομητές ακύρωσαν το αίτημα φορητότητας, δεν υπήρχε ορθή διαδικασία για την ακύρωση της διαγραφής τους. Οι συνδρομητές εμφανίζονταν μεν ως εγγεγραμμένοι στο μητρώο στην εσωτερική εφαρμογή πελατειακών σχέσεων, αλλά οι τηλεφωνικοί αριθμοί τους δεν περιλαμβάνονταν στο μητρώο που έστελνε ο ΟΤΕ στις διαφημιζόμενες εταιρείες, αφού τα δύο συστήματα λόγω του σφάλματος στη διασύνδεσή τους δεν είχαν το ίδιο περιεχόμενο.

Η Αρχή, εξετάζοντας την υπόθεση, διαπίστωσε ότι το περιστατικό αυτό επηρέασε μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων συνδρομητών, καθώς υπήρξε παράβαση του άρθρου 25 (προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό) και του άρθρου 5 παρ. 1 γ’ (αρχή της ακρίβειας) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Για τον λόγο αυτόν, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 83 παρ. 2 του Κανονισμού.

Στην απόφαση υπ’ αρ. 34/2019, η ΑΠΔΠΧ κινητοποιήθηκε εκ νέου κατόπιν δύο καταγγελιών συνδρομητών της ίδιας εταιρείας τηλεφωνίας. Οι καταγγελίες αφορούσαν τη μη λειτουργία, λόγω τεχνικού σφάλματος, της δυνατότητας διαγραφής από τις λίστες παραληπτών διαφημιστικών emails της εταιρείας τηλεφωνίας, για όσους παραλήπτες ασκούσαν αυτό το δικαίωμα μέσω του συνδέσμου “unsubscribe”. Στην εταιρεία τηλεφωνίας είχε γνωστοποιηθεί το σχετικό πρόβλημα από συνδρομητή, χωρίς όμως αυτή να προβεί σε αντιμετώπισή του. Η δυσλειτουργία είχε εκδηλωθεί ήδη από το 2013, με αποτέλεσμα 8.000 περίπου συνδρομητές να επιχειρήσουν ανεπιτυχώς να διαγραφούν.

Κατά την ΑΠΔΠΧ, εν προκειμένω δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί το δικαίωμα εναντίωσης του συνδρομή (άρθρο 21 GDPR), δεδομένου ότι η προσπάθεια του να διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών διαφημιστικών emails δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Απουσίαζε επίσης και το κατάλληλο οργανωτικό μέτρο από την πλευρά της εταιρείας τηλεφωνίας (άρθρο 25 ΓΚΠΔ), ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει τη δυσλειτουργία. Για τους λόγους αυτούς η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε και σε αυτή την περίπτωση την επιβολή δεύτερου προστίμου ύψους 200.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, για μια ακόμη φορά τα ετήσια έσοδα της εταιρείας τηλεφωνίας σε επίπεδο ομίλου.

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες στο www.dpa.gr