Άνεργοι. Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ το έτος 2024

Αριθμ. 8501 – ΦΕΚ τεύχος Β 959/09.02.2024
Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ), των κριτηρίων και της διαδικασίας χορήγησης της απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, για το έτος 2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ανέργων ως δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ), των κριτηρίων και της διαδικασίας χορήγησης της απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου για το έτος 2024, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου μετακίνησης ανέργων στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε.

Παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου με τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας – ΟΑΣΑ Α.Ε. [ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ) και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)] καθώς και τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης – ΟΣΕΘ Α.Ε. [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)] στους ανέργους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, για το έτος 2024.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι άνεργοι – κριτήρια και διαδικασία παροχής δωρεάν μετακίνησης

1. Οι άνεργοι, που έχουν το δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε., πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α. Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή να είναι άνεργοι κάτοχοι βεβαιώσεων ανεργίας οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Να διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ A.E. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), ή εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), ήτοι τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. 125/ 27-10-2023 που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

2. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 διαπιστώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν οίκοθεν ελέγχου βάσει των στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: Α.Α.Δ.Ε., ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ). Τα στοιχεία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης διατίθενται στον ΟΑΣΑ A.E. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και στον ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ).

3. Κατ’ εξαίρεση τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. γ. της παρ. 1 δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ανέργους του παρόντος άρθρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες

4. Η δωρεάν μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων είναι δυνατή μόνο:

α. Στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ Α.Ε., με την έκδοση και διάθεση στους δικαιούχους ανέργους από τον ΟΑΣΑ Α.Ε. προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, και

β. στις περιοχές αρμοδιότητας του ΟΣΕΘ Α.Ε., με την επίδειξη πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας που εκδίδεται από τη Δ.ΥΠ.Α. για την εν λόγω χρήση, του ισχύοντος αποδεικτικού ανανέωσης της κάρτας ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. ή τον e-EΦΚΑ, κατά περίπτωση, και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων μηνιαίων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε αυτές οι κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για τη μετακίνηση των ανέργων, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η έκδοση της μηνιαίας προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η έκδοση όλων των προσωποποιημένων καρτών.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης μηνιαίας ισχύος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Οι δικαιούχοι κάτοχοι των καρτών επιδεικνύουν τα παραστατικά που πιστοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης όποτε τους ζητείται από τους Εντεταλμένους Ελεγκτές κομίστρου.

Άρθρο 4
Διάρκεια Ισχύος

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας εκτείνεται για το έτος 2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης