Αλλαγές στην έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

 

Με διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού επέρχονται αλλαγές στην έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου

 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 97
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας – Τροποποίηση άρθρου 279 ν. 3463/2006

Στο άρθρο 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια, β) στην αρχή του υφιστάμενου δεύτερου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση», γ) τα υφιστάμενα εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο αντικαθίστανται από ένα εδάφιο και το άρθρο 279 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 279
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, όπου απαιτείται, εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – gr – ΕΨΠ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ` του Μέρους Α` του ν. 4727/ 2020 (taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αναρτά στην ειδική εφαρμογή της ΕΨΠ πρόσφατο αποδεικτικό οποιασδήποτε άλλης αρχής που αναγράφει τη μόνιμη κατοικία του στον εν λόγω δήμο, όπως λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

 
 

 

Η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των προαναφερόμενων στοιχείων, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Δήμαρχος ελέγχει τα στοιχεία και μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωση με παράθεση ειδικής αιτιολογίας, σε πράξη που κοινοποιείται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και κάθε αναγκαίο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης