Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εισιτηρίων πλοίων

Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εισιτηρίων πλοίων

Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία ΠλοίουΑριθμ. 2252.2.1/26892/17 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1489/28.04.2017
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β ́718)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 2252.2.1/36162/16/25-04-2016 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β ́ 1209)

1. Την μη αναπροσαρμογή των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και κατά σύνδεση, λόγω μηδενικής μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016, και συναφώς την παράταση ισχύος της υπό στοιχείο (11) απόφασης της παρούσας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30/04/2018.
2. Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφαση (Β ́718). Οι ναύλοι νέων συνδέσεων αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.
3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 2252.2.1/36162/16 – ΦΕΚ B 1209 – 26.04.2016
Τροποποίηση − αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−5−2005 απόφασης «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β ́718)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 3323.1/02/15/3−4−2015 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β ́730).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−5−2005 απόφασης (Β ́718), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 3323.1/02/15/3−4−2015 απόφαση (Β ́730), ως εξής:
1. Αναπροσαρμόζουμε τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών (Ι.Χ.Ε.) οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών (Φ/Γ) οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον.
Οι νέες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές είναι αντίστοιχα αυτές που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση Πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Οι νέες τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.
Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβλήθηκε η αξία τους πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26−5−2005 απόφαση (Β ́718).
Οι ναύλοι νέων συνδέσεων αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 2252.2.1/31239/16/11−4−2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1127/Β ́/20−4−2016).
6. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Πίνακας με τις επιτρεπόμενες ανώτατες τιμές εισιτηρίων (ναύλων)

Σχετικά:

Τα δικαιώματά μας όταν ταξιδεύουμε με πλοίο

Δρομολόγια πλοίων

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά πλοία

Θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες