Ηλεκτρονική διαβίβαση συμβολαίων στο Κτηματολόγιο

23/09/2014

«Πιλοτικό έργο ηλεκτρονικής διαβίβασης συμβολαίων στο Κτηματολόγιο»

Νέα ψηφιακή εφαρμογή θα χρησιμοποιούν οι συμβολαιογράφοι προκειμένου να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου στοιχεία και συμβόλαια ύστερα από οποιαδήποτε μεταγραφή ακινήτου σε κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο.

Το νέο πρόγραμμα  ξεκινά πιλοτικά, με τη συμμετοχή 50 συμβολαιογράφων και στόχο να επεκταθεί σύντομα σε όλη τη χώρα.

———-
Αριθμ. 55776 – ΦΕΚ B 3584 – 31.12.2014

Ηλεκτρονική υποβολή στην κεντρική βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2308/1995 (Α ́/114).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Όλες οι εγγραπτέες στα βιβλία που τηρούν τα Υποθηκοφυλακεία πράξεις διαβιβάζονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα μετά την κατά περίπτωση μεταγραφή ή εγγραφή τους σε αυτά, με ευθύνη του συντάκτη τους, στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

2. Για τη διαβίβαση, που διενεργείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε., απαιτείται:
α) η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική διαβίβαση από το συντάκτη της πράξης, όπως αυτός ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία για κάθε είδος εγγραπτέας πράξης, μετά τη μεταγραφή ή εγγραφή της στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου, εντύπου με τον τίτλο: «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ» που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: αα) Στοιχεία της εγγραπτέας πράξης και του εγγράφου στο οποίο περιέχεται (αριθμός, ημερομηνία εγγράφου, είδος πράξης, στοιχεία εκδότη / συντάκτη), ββ) στοιχεία προσώπων που η πράξη αφορά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ), γγ) στοιχεία αξίας συναλλαγής και αντικειμενικής αξίας, όταν περιέχονται στην πράξη, δδ) στοιχεία θέσης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου, εάν πρόκειται για ακίνητο σε περιοχή που διενεργούνται εργασίες κτηματογράφησης, εε) στοιχεία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και στστ) στοιχεία μεταγραφής ή εγγραφής στα οικεία βιβλία κατά περίπτωση του υπό εε) αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και β) η διαβίβαση από τον ίδιο αντιγράφου της οικείας εγγραπτέας πράξης σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 2015 και αφορά σε πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ