Αντιρρησίες Συνείδησης. Εναλλακτική υπηρεσία σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα

Αντιρρησίες Συνείδησης. Εναλλακτική υπηρεσία

Από τις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν. 3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.3421/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 12 του ν. 4361/2016 και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. καλεί τους φορείς του δημοσίου τομέα να δηλώσουν τυχόν βούλησή τους να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος (2018) άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τις ειδικότητες – αντικείμενα απασχόλησής τους.Επισημαίνεται ότι όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση, ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί στα διακόσια είκοσι τρία και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως (σχ. η υπ’ αριθμ 2/24407/0022/9-6-2005 Κ.Υ.Α. / ΦΕΚ Β’ 858). Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο φορέα ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα).

Συναφώς επισημαίνεται ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας που εκπληρώνεται από τους αντιρρησίες συνείδησης κυμαίνεται με τα σημερινά δεδομένα από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μήνες.