Αντισταθμιστικά μέτρα για το επάγγελμα του Ξεναγού

ξεναγόςΑριθμ. 38174/ΙΑ – ΦΕΚ Β 751 – 26.03.2014

Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Ξεναγού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως ισχύει,
2. Το άρθρο 12 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄),
3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α΄),
4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄),
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 85 Α΄), όπως ισχύει,
6. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄),
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής αφορούν τον προσδιορισμό των όρων και της διαδικασίας διενέργειας των αντισταθμιστικών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν βάσει του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 στους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν πρόσβαση στο επάγγελμα του ξεναγού.

2. Τα αντισταθμιστικά μέτρα συνίστανται στην πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας, κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια αρχή για την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας ορίζεται η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 3
Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής
1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται σύμφωνα με την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, κατά το πρότυπο των εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού των Σχολών Ξεναγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παραγρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών (κοινή υπουργική απόφαση Τ/7662/25-10-2002, ΦΕΚ Β΄ 1375/2002), από νόμιμα λειτουργούντα Τουριστικά Γραφεία, που πραγματοποιούν προγράμματα εκδρομών στα οποία συμπεριλαμβάνονται ξεναγήσεις από επαγγελματίες ξεναγούς. Oι επαγγελματίες ξεναγοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού.

2. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε όλους τους τόπους που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα Τουριστικά Γραφεία. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στα ελληνικά ή σε γλώσσα για την οποία έχει αδειοδοτηθεί να παρέχει υπηρεσίες ξενάγησης στη χώρα του τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και ο επιβλέπων επαγγελματίας ξεναγός.

3. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (Παράρτημα Ι) στην οποία θα δηλώνεται η επιλογή του τρόπου υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, καθώς και η γλώσσα στην οποία θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από το ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

4. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται «Μητρώο Ασκουμένων», στο οποίο καταχωρίζονται α) ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, β) τα στοιχεία του ασκουμένου, γ) η απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και τα επιβαλλόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, δ) τα στοιχεία των Τουριστικών Γραφείων (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, αριθμός ΜΗ.Τ.Ε.) που έχουν επιλεγεί από τον ασκούμενο για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ε) τα στοιχεία των επιβλεπόντων επαγγελματιών ξεναγών (ονοματεπώνυμο, αριθμός ΜΗ.ΞΕΝ.) και στ) η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

5. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού ορίζει ως Συντονιστή της πρακτικής άσκησης προσαρμογής υπάλληλό της, ο οποίος εποπτεύει την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και ενημερώνει το «Μητρώο Ασκουμένων».

6. Η επιλογή των Τουριστικών Γραφείων, η επικοινωνία μεταξύ των μερών και ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στους τόπους που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Μετά τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος εκδρομών σε κάθε ένα τόπο, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, και τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη αυτού, ο ασκούμενος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Συντονιστή για το πρόγραμμα αυτό. Η γραπτή αυτή ενημέρωση συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Τουριστικού Γραφείου, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης του ενδιαφερομένου μέσω της επιχείρησής του (Παράρτημα IΙ) και από β) υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου επαγγελματία ξεναγού σύμφωνα με την οποία αποδέχεται να επιβλέψει την πρακτική άσκηση του συγκεκριμένου ασκούμενου (Παράρτημα ΙΙΙ).

7. Τα Τουριστικά Γραφεία οφείλουν να ενημερώνουν το Συντονιστή για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

8. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο επιβλέπων επαγγελματίας ξεναγός αναθέτει στον ασκούμενο επιτόπιες εργασίες – ξεναγήσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και διαδρομών, τις οποίες και αξιολογεί.

9. Κατά την επίσκεψη σε μουσεία και περίκλειστους αρχαιολογικούς χώρους όπου προβλέπεται πρακτική άσκηση προσαρμογής, ο ενδιαφερόμενος μεριμνά για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης εισόδου και την υπογραφή της με σφραγίδα από τον υπεύθυνο Αρχιφύλακα – Αρχαιοφύλακα του μουσείου ή του περίκλειστου αρχαιολογικού χώρου. Ο τύπος της βεβαίωσης εισόδου ορίζεται στο Παράρτημα ΙV.

10. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να αποστείλει απροειδοποίητα κλιμάκιο ελέγχου στον τόπο όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση για να ελέγξει την πορεία διεξαγωγής της.

11. Ο επιβλέπων ξεναγός, ή, στην περίπτωση που για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης έχουν επιλεγεί περισσότεροι επιβλέποντες ξεναγοί, ο κάθε επιβλέπων ξεναγός, συντάσσει Έκθεση Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής συνολικά ή για το μέρος που τον αφορά, στην οποία περιγράφει αναλυτικά το χρονικό της πραγματοποιηθείσας πρακτικής άσκησης και την υποβάλλει αμελλητί στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Τουρισμού. Η έκθεση συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις εισόδου της παραγράφου 9 αυτού του άρθρου και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (άρθρο 8, παρ. 4) στην οποία δηλώνει ότι διεξήγαγε την πρακτική άσκηση προσαρμογής του ενδιαφερομένου συνολικά ή στο μέρος που τον αφορά, όπως περιγράφεται στην Έκθεση Αξιολόγησής του. Η Έκθεση Αξιολόγησης συνυπογράφεται και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Τουριστικού Γραφείου.

12. Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης, με βάση τις παραπάνω Εκθέσεις Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Τουρισμού χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής», ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα V.

13. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την ανωτέρω βεβαίωση στο ΣΑΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, τελική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
14. Η πρακτική άσκησης προσαρμογής θεωρείται μη ευδόκιμη σε περίπτωση μη υλοποίησής της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, και ο ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να την επαναλάβει.

Άρθρο 4
Δοκιμασία Επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας οργανώνεται και διεξάγεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού αποτελούμενη από:

α) τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του ιδίου ή συναφούς με το προς εξέταση γνωστικού αντικειμένου, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Τουρισμού. Αν τα ως άνω μέλη δεν προταθούν εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης, τα μέλη της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τον Υπουργό Τουρισμού. Ένα των ως άνω μελών ΔΕΠ ή ΕΠ ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.

β) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

γ) έναν ξεναγό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ξεναγών, πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Π.Ο.ΞΕΝ.
Καθήκοντα γραμματέως της επιτροπής ασκεί υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

2. Η δοκιμασία της επάρκειας είναι γραπτή, διενεργείται στην ελληνική γλώσσα και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο, συγκεκριμένα από 1/10 έως 31/10 και από 1/5 έως 31/5.

3. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου συνοδευόμενη από το ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτούντα.

4. Η εξεταζόμενη ύλη καθορίζεται σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη του Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών (άρθρο 13, παραγρ. 2 της ΚΥΑ Τ/7662/25-10-2002, ΦΕΚ Β΄ 1375/2002 όπως ισχύει).

5. Η αρμόδια αρχή με έγγραφό της προς τον ενδιαφερόμενο παρέχει κάθε σχετική πληροφορία για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ο ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται σε βαθμολογική κλίμακα από το ένα (1) έως το είκοσι (20). Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε σε κάθε μάθημα βαθμολογία ίση τουλάχιστον με δέκα (10). Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας επάρκειας ανακοινώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας.

7. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας επάρκειας, η Επιτροπή συντάσσει «Έκθεση Αξιολόγησης της Δοκιμασίας Επάρκειας» στην οποία αναγράφεται το ακριβές αποτέλεσμα της δοκιμασίας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και την οποία διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση επιτυχίας η αρμόδια αρχή εκδίδει «Βεβαίωση επιτυχίας στη δοκιμασία επάρκειας για το επάγγελμα του ξεναγού», ο τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα VΙ.

8. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την ανωτέρω βεβαίωση στο ΣΑΕΠ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 54 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει, τελική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

9. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία και δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Άρθρο 5
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV και V και VI.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 88985/ΙΑ/3-8-2011 απόφαση των υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2047 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ