Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/473 – ΦΕΚ B 1707 – 14.08.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013

Αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126 – ΦΕΚ Β 445 – 24.02.2014
Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε τον Οδηγό εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 2007-2013», ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Προστίθεται παράρτημα 13 με τίτλο «Διαδικασία παρακολούθησης των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση».

3. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων Δικαιούχων στην πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός», στα σημεία όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον τροποποιημένο Οδηγό εφαρμογής.

4. Την ανάρτηση της παρούσας κοινής απόφασης, του τροποποιημένου οδηγού εφαρμογής της πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», καθώς και των τροποποιημένων παραρτημάτων του, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.gnto.gov.gr), της ΕΥΔ–ΕΠΑΕ (http://www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ, (www.espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ