Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Αριθμ. 139804/B1 – ΦΕΚ B 2492 – 18.09.2014

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

Αντίστοιχα τμήματα (ΦΕΚ B 2492)