Απαγόρευση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς κάμερες ελέγχου

Με διάταξη του νόμου 5085/2024, απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει κάμερες ηλεκτρονικής εποπτείας και ελέγχου

 

Συγκεκριμένα μετά την 6.3.2024 απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν διαθέτουν κάμερες ηλεκτρονικής εποπτείας και ελέγχου

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5085/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 17/02.02.2024
Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α΄ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 41Ε ν. 2725/1999

Το άρθρο 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41Ε
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Βasket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων ανδρών των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται με ευθύνη των Α.Α.Ε. και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές.
Με τα ανωτέρω συστήματα πραγματοποιείται λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μίας (1) αθλητικής συνάντησης.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα του πρώτου εδαφίου καλύπτουν τουλάχιστον τους εξής χώρους, εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης:
α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,
β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,
γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),
δ) τις σκάλες και τους διαδρόμους,
ε) τους χώρους των κυλικείων,
στ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,
ζ) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,
η) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,
θ) την είσοδο των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο και
ι) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών, όπως γεννήτριες.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας.

2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρ. 1 είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν ανήκουν αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία, προς την οποία οι Α.Α.Ε. οφείλουν να παρέχουν κάθε διευκόλυνση. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την καταγραφή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

4. Τα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι τοποθετημένα σε αθλητική εγκατάσταση, είτε δυνάμει σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε με δαπάνες του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είτε με φροντίδα και δαπάνες της Α.Α.Ε. της παρ. 1 που κάνει χρήση της εγκατάστασης, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στις Α.Α.Ε. της παρ. 1. Οι τελευταίες οφείλουν, με δικές τους δαπάνες, να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στην παρ. 1, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται δυνάμει της απόφασης της περ. α) της παρ. 8, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενες αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη. Εφεξής η ευθύνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος της παρ. 1, ανήκει στην Α.Α.Ε. που συμμετέχει στις διοργανώσεις της παρ. 1. Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της υπεύθυνης Α.Α.Ε. βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή τόσο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ενόψει της χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α όσο και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος.

5. Χωρίς τη βεβαίωση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α. Αν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και η υπεύθυνη σύμφωνα με την παρ. 4 Α.Α.Ε. δεν μεριμνήσει για την αποκατάσταση της λειτουργίας του, εντός χρονικού διαστήματος που καλύπτει τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες σε οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση κατά τις οποίες, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, αγωνίστηκε ως γηπεδούχος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 77Α.

6. Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της. Αν και μετά τον νέο έλεγχο διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση, εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης, ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα στο πλαίσιο οποιασδήποτε εθνικής διοργάνωσης. Η επιβαλλόμενη σύμφωνα με την παρούσα διοικητική κύρωση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών εκτελείται άμεσα, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας έκδοσης της απόφασης περί επιβολής της και της ημέρας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης. Η παρούσα εφαρμόζεται στις αθλητικές συναντήσεις, που διεξάγονται στο πλαίσιο εθνικών διοργανώσεων.

7. Στη Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 6 για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης.

8.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, τον χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
β) Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.
γ) Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, δύναται να ορίζεται η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων λοιπών αθλημάτων και κατηγοριών υψηλής επικινδυνότητας, σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.»

 

Aριθμ. ΓΓΑ/3648 – ΦΕΚ τεύχος Β 929/07.02.2024
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο ρύθμισης

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και εν γένει αξιόποινων πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται και λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, με σκοπό την εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω αθλητικών συναντήσεων.

Άρθρο 2
Εποπτευόμενοι χώροι

1. Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας καλύπτει κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων (Β’ 1780/2009): α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,
β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,
γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),
δ) τον αγωνιστικό χώρο,
ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους,
στ) τους χώρους των κυλικείων,
ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,
η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,
θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,
ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο,
ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.),
ιβ) τους χώρους στάθμευσης,
ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.
2. Δεν εποπτεύονται οι χώροι του εσωτερικού των ιατρείων, των αποχωρητηρίων, των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών και τα γραφεία Διοίκησης της εγκατάστασης.
3. Στα σημεία εισόδου (τουρνικέ) η γωνία λήψης των εικονοληπτών πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευκρινή τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου των εισερχομένων.
4. Για τους φιλάθλους απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου κατά την είσοδο μέσω του τουρνικέ στην αθλητική εγκατάσταση.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονικό Σύστημα Eποπτείας (ΗΣΕ) – Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4
Κέντρο Ελέγχου Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 5
Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης

1. Το Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης δύναται να συστεγάζεται με το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας ή να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο. Εφόσον στεγαστεί σε ανεξάρτητο χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω ενσύρματης ενδοεπικοινωνίας.
2. Στο Κέντρο Ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται όλο το υλικό καταγραφής των εικονοληπτών. Το υλικό καταγραφής που αφορά στον κάθε αγώνα, τουτέστιν τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη, όλη τη διάρκεια του αγώνα και μιάμιση (1,5) ώρα μετά τη λήξη αυτού, ήτοι κατ’ ελάχιστον επτά (7) περίπου ώρες, διατηρείται με ευθύνη του χρήστη της εγκατάστασης για διάστημα τριών (3) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφεται.
3. Το εγκατεστημένο σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, απ’ όλους τους εικονολήπτες της εγκατάστασης, στα αντίστοιχα επιχειρησιακά κέντρα της ΕΛ.ΑΣ.

Άρθρο 6
Ενημέρωση εποπτευόμενων προσώπων

1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και την επεξεργασία δεδομένων μέσω της βιντεοεπιτήρησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.
2. Σε εμφανή σημεία και στους εποπτευόμενους χώρους στους οποίους προσέρχονται ή παραμένουν φίλαθλοι ή οχήματα, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη της αθλητικής εγκατάστασης, τοποθετούνται ή αναρτώνται ευδιάκριτες πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, στις οποίες αναγράφεται ότι «Ο χώρος εποπτεύεται με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών» και «Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου».
3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΗΣΕ σε κάθε αθλητική εγκατάσταση, η Διοργανώτρια Αρχή ανακοινώνει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της και διά του Τύπου την έναρξη λειτουργίας του ΗΣΕ και ενημερώνει για όλα τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

Άρθρο 7
Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας

1. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, ορίζει με διαταγή του για όλη την αγωνιστική περίοδο τους εξειδικευμένους αστυνομικούς, τουλάχιστον 2 ανά εγκατάσταση, οι οποίοι θα χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα.
2. Χρόνος λειτουργίας του συστήματος είναι ο οριζόμενος κάθε φορά από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3 της παρούσας κατ’ αναλογία του χρόνου μεταξύ της έναρξης και της λήξης των μέτρων τάξης και ασφάλειας για την κάθε αθλητική συνάντηση.
3. Ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία του συστήματος και να διευκολύνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του από τους αρμόδιους της Ελληνικής Αστυνομίας, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί.
4. Τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της. Αν και μετά τον νέο έλεγχο διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων.
5. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας, αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας.
6. Εφόσον από την έκθεση της παρ. 5 προκύπτει ότι υπήρξε αδυναμία λειτουργίας οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού του ΗΣΕ (ενδεικτικά εικονολήπτη, οθόνης, κονσόλα, γεννήτριας), εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης, ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα στο πλαίσιο οποιασδήποτε εθνικής διοργάνωσης.

Άρθρο 8
Διαχείριση Δεδομένων

1. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί, και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της καταγραφής, θα παραδίδεται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας με ευθύνη του χρήστη της εγκατάστασης, σκληρός δίσκος με όλο το καταγραφέν υλικό.
2. Εάν κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης δεν έχουν προκύψει ενδείξεις πράξεων βίας και τέλεσης ποινικών αδικημάτων, το υλικό καταστρέφεται με αντίστοιχο πρωτόκολλο, μετά την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας και μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από το Κέντρο Ελέγχου Αθλητικής Εγκατάστασης.

Άρθρο 9
Έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Έλεγχος Συστήματος

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση δεδομένων στη ΔΕΑΒ, τα πειθαρχικά όργανα και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές

1. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την καταγραφή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
2. Τα συναφή με πράξεις βίας διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τη ΔΕΑΒ σε αντίγραφο αρχείου για τις ανάγκες τις επίτευξης του επιμέρους έργου της και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα τα οποία προκύ-πτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εποπτείας γνωστοποιούνται, κατόπιν αιτήσεώς της, στη Διαρκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ), καθόσον είναι απαραίτητο για την άσκηση του έργου της, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999.
4. Τα αποθηκευμένα δεδομένα και το αναφερόμενο αρχείο, μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, καταστρέφονται και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
5. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΑΒ περιγράφονται τα ειδικότερα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων για όσο διάστημα διατηρούνται αυτά, η πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό που χειρίζεται το αρχείο.

Άρθρο 11
Τοποθέτηση των συστημάτων – Δαπάνες

1. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Οι ανωτέρω από κοινού σε συνεργασία με την/τις προμηθεύτρια/ες εταιρεία/ες, υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το αστυνομικό προσωπικό που ορίζεται για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, για δύο (2) συναπτά έτη από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 12
Προσαρμογές υφισταμένων συστημάτων

1. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων ή οι διοργανώτριες αρχές, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας, οφείλουν να προσαρμόσουν τα συστήματα αυτά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ήτοι να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στο άρθρο 2, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στο άρθρο 3, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενοι αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη.

2. Μετά την 6.3.2024 απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 1 αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν διαθέτουν τα προαναφερόμενα ηλεκτρονικά συστήματα.

Άρθρο 13
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 29158/12878/1281/237/20.8.2015 (Β’ 1802) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρο 14
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 6 Μαρτίου 2024.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης