Νόμος 5085/2024. Λήψη μέτρων για την βία στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων

Νόμος 5085/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 17/02.02.2024
Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α΄ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 1 Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2725/1999 ΚΑΙ 4326/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 Σκοπός
Άρθρο 3 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 4 Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 41Α ν. 2725/1999
Άρθρο 5 Εθνική Επιτροπή Συντονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 6 Δειγματοληπτικός έλεγχος εισιτηρίων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999
Άρθρο 7 Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων – Προσθήκη άρθρου 41ΙΑ στον ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 8 Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 41Ε ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Α.Ε. ΚΑΙ Τ.Α.Α.
Άρθρο 9 Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4326/2015
Άρθρο 10 Ειδικές περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων – Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4326/2015
Άρθρο 11 Απομείωση χρηματοδότησης Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 60 Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
Άρθρο 12 Λέσχες φιλάθλων – Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999
Άρθρο 13 Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων – Τροποποίηση άρθρου 41Ι ν. 2725/1999
Άρθρο 14 Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 6Α και τροποποίηση παρ. 8α άρθρου 41Δ ν. 2725/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Άρθρο 15 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 16 Σκοπός
Άρθρο 17 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 18 Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΟΥΡΟΣ»
Άρθρο 19 Θητεία Επιτροπών Διοίκησης Εθνικών Γυμναστηρίων – Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 ν. 423/1976
Άρθρο 20 Δυνατότητα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου για τους προπονητές ποδοσφαίρου και για τους εκπαιδευτές των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας χωρίς απολυτήριο λυκείου – Τροποποίηση άρθρου 121 ν. 5039/2023
Άρθρο 21 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020
Άρθρο 22 Δυνατότητα χρηματικής επιχορήγησης σχολικών αθλητικών ομάδων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού – Προσθήκη υποπερ. viii στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006
Άρθρο 23 Παράταση για το έτος 2024 του ακατάσχετου της χρηματοδότησης αθλητικών ομάδων και της επιχορήγησης των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021
Άρθρο 24 Καθιέρωση Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 26 Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024
Άρθρο 27 Ρύθμιση αναφορικά με τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειες σε πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023
Άρθρο 28 Μεταγραφές αθλητών σε περιπτώσεις ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή διαγραφής του σωματείου από το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 2725/1999
Άρθρο 29 Παράταση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 117 ν. 5039/2023

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 31 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5085/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 17/02.02.2024

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης