Ποιοι έχουν δικαίωμα για άδεια οδήγησης στην Ελλάδα

Ποιοι έχουν δικαίωμα για άδεια οδήγησης στην Ελλάδα

Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης, από πολίτες που δεν κατέχουν ελληνική άδεια οδήγησης και με διεθνή άδεια οδήγησηςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: Α3/35427/3219/30.05.2018

ΘΕΜΑ: Ισχύς αδειών οδήγησης στην Ελλάδα

Σχετικά:

α) Τα άρθρα 94 και 95 του ν.2696/1999 (Α ́57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως ισχύει
β) Το άρθρο 31 του ν.4530/2018 (Α ́59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
γ) Ο ν.4266/2014 (Α ́135) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα)της Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση…σε ενιαίο κείμενο»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και επειδή η υπηρεσία μας γίνεται αποδέκτης πολλών γραπτών και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με το δικαίωμα οδήγησης οχημάτων στη χώρα μας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα, ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης

Στον παρακάτω Πίνακα 1 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα οδήγησης στην Ελλάδα με ελληνική άδεια οδήγησης και ανά κατηγορία αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 51/2012 (Α 101) όπως ισχύει.

Ποιοι έχουν δικαίωμα για άδεια οδήγησης στην Ελλάδα

Β. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα από πολίτες που δεν κατέχουν ελληνική άδεια οδήγησης

1. Δικαίωμα οδήγησης με εθνική άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από:

α) Κράτος-μέλος της ΕΕ και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 2 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (άρθρο 2 και 6 της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ όπως ισχύει, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), οι άδειες που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήματα της κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 168/2013/ΕΕ).β) Την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες από την είσοδο του κατόχου της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1333/1983 (Α 31) με τον οποίο κυρώθηκε Συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας.

γ) Συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση της Βιέννης εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Παραρτήματος 6 «Εθνική Άδεια Οδήγησης» του (γ) σχετικού. Κατά την έκδοση της παρούσας τα συμβαλλόμενα κράτη αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 3 του Παραρτήματος που επισυνάπτεται

Επισημαίνεται ότι ο επικαιροποιημένος πίνακας (σε πραγματικό χρόνο) με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Βιέννης μπορεί να αναζητείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&lang=en

δ) Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη ∆ιεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης

2. Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα με διεθνή άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. Προκειμένου η διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης του κατόχου της.