Απαγόρευση κυνηγιού σε έκταση του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων

Αριθ. 74387 – ΦΕΚ B 1869 – 27.06.2016

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500 στρ.), περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς – Ανθρακίτη – Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 1395/11-07-2011 απόφασης μας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δύο (2) ακόμη χρόνια, ήτοι από 31-07-2016 μέχρι 31-07-2018, σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500),περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς – Ανθρακίτη – Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 27 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ