Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές του δήμου Φαρκαδόνας

Αριθ. 2529/119401 – ΦΕΚ Β 1891 – 11.07.2014

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καβάλα, Γαμπρός», Τ.Κ. Διασέλλου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από 20-8-2014 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 2.000 στρεμμάτων στις θέσειςΚαβάλα”, “Γαμπρός”, της Τ.Κ Διασέλλου Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, και περικλείεται από την εξής οριογραμμή:

Ανατολικά αρχίζει από τη θέση «Άσπρες Λεύκες» Διασέλλου και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον δασικό δρόμο προς Διάσελλο παράλληλα με το ρέμα Καμήλα μέχρι συναντήσεως του ρέματος Κουμαριά. Βόρεια ακολουθεί το ρέμα Κουμαριά προς τα ανάντι μέχρι συναντήσεως την λιμνοδεξαμενή στη δασική θέση «Κέδρα». Δυτικά από τη λιμνοδεξαμενή στη δασική θέση «Κέδρα» κατέρχεται το ρέμα Μελίση μέχρι τη δασική θέση «Μουρκάγια» όπου συναντά το δασικό δρόμο προς Παπαδοπούλι. Νότια ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική το δασικό δρόμο που οδηγεί από τον επαρχιακό δρόμο Αχλαδοχωρίου – Διασέλλου προς Παπαδοπούλι παράλληλα με το ρέμα Παπαδοπούλι μέχρι τη δασική θέση «Άσπρες Λεύκες» απ όπου και άρχισε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014-2015.

Τρίκαλα, 24 Ιουνίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

——-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 “περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα”.
2. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου- Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
3. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.»
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/ 18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως καθώς και την υπ’ αριθ. 22165/229727/19-11-2013 τροποποιητική αυτής.
9. Την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Τ.Κ Διασέλλου του Δήμου Φαρκαδόνας και το υπ’ αριθ. 108/17-6-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το επισυναπτόμενο απόσπασμα της υπ’ αριθ. 2/27-4-2014 απόφασης της γενικής συνέλευσης τους με το οποίο ζητούν την απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στις Δ.Θ. «Καβάλα, Γαμπρός» της Τ.Κ Διασέλλου του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικής έκτασης 2.000 στρ. για την ανάπτυξη και επιβίωση των θηραμάτων με προφανή σκοπό την διασπορά τους στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την αύξηση των ενδημικών θηραμάτων (λαγού-ορεινής πέρδικας.
10. Το με αριθμό 3502/117969/20-6-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 20-06-2014 Έκθεση – Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,