Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Σιδηρόκαστρο

Αριθμ. 20852 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3943/09.12.201

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου.

Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού, καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών Θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – παγετός).

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγιά τους.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους κυνηγετικού συλλόγους και στα μέλη τους, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.